Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Tjädern 2, Öst på stan

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Tjädern 2. Planförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast 2 juli 2021.

Planområdet ligger vid Skolgatan, cirka 700 m från Umeå centrum och består av fastigheten Tjädern 2. Vi handlägger ärendet med standardförfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för förtätning av bostäder i gårdshus. Syftet är också att säkerställa befintlig bebyggelses kulturvärden.

Planförslaget bedöms följa inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för samråd från 2021-06-11 till 2021-07-02.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • riksintresseanalys.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret på www.umea.se/tjadern2.
  • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
  • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2021/01360 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast 2 juli 2021.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Byggnadsnämnden prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.


Sidan publicerades