Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Töreln 6 och del av Ersmark 22:2, Ersboda

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Töreln 6 och del av Ersmark 22:2. Planförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast tisdag 6 juni 2023.

Planområdet ligger på Östra Ersboda, cirka 5 km från Umeå centrum och består av fastigheterna Töreln 6 och Ersmark 22:2. Vi handlägger ärendet med standardförfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i flerbostadshus i enighet med översiktsplanens förtätningsstrategi. Tillkommande bebyggelse anpassas till den omgivande bebyggelsen avseende höjd, placering och utformning. Syftet är också att säkerställa en hållbar dagvattenhantering samt möjliggöra för uppförande av nätstation inom området.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för samråd från 2023-05-16 till 2023-06-06 .

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • skuggstudie
  • geotekniskt utlåtande.

Handlingarna finns här:

Samrådsmöte

Ett samrådsmöte i form av drop – in kommer att hållas den 24 maj. Under drop-in mötet finns möjlighet att ställa frågor om planförslaget och planprocessen till olika kompetenser inom kommunen samt av plankonsult.

Datum: Onsdag 24 maj 2023
Tid: Drop-in mellan kl. 16-19
Plats: Ersboda folkets hus, lokal Folkan Café

Välkommen!

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret på www.umea.se/toreln6.
  • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
  • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2021/00664 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast tisdag 6 juni 2023.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Byggnadsnämnden prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

 

Sidan publicerades