Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Västerteg 2:63 m.fl, Teg.

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Västerteg 2:63 m.fl. Planförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast torsdag 30 mars 2023.

Planområdet ligger på Teg, cirka 1,5 km från Umeå centrum och består av fastigheterna Västerteg 2:63, Spetsen 17, Västerteg 36:2 och Böleå 12:2. Vi handlägger ärendet med standardförfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder genom förtätning längs Bryggargatan. Syftet är också att säkerställa en god arkitektur som samspelar med omgivande struktur och bebyggelse samt att säkerställa en god dagvattenhantering.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Samrådsmöte- drop in

Ett dialogmöte med information och möjlighet att diskutera planförslaget kommer hållas utomhus på fastigheten Västerteg 2:63, Bryggargatan 38. Representanter från kommunen kommer vara på plats mellan kl 16-18 den 21 mars 2023 för att svara på frågor om planförslaget.

Granska planen

Planförslaget är utställt för samråd från 2023-03-09 till 2023-03-30.
Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • bullerutredning.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret på www.umea.se/vasterteg263.
  • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
  • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2018/02423 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast torsdag 30 mars.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Byggnadsnämnden prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

Sidan publicerades