Lämna synpunkter på förslag till planprogram för Skäret, Täfteå

Umeå kommun har upprättat ett förslag till planprogram för området kring Skäret och Skataudden i anslutning till Täfteå by. Programförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast fredag 6 augusti 2021.

Programområdet ligger söder om Täfteå by, ca 15 km från centrala Umeå, om omfattar ett fritidshusområde med ett 50-tal bebyggda fastigheter. Planprocessen för planprogram har endast ett samråd. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Preliminärt syfte med planprogrammet är att undersöka möjligheterna till planläggning för bostäder. Programmet ska ange planeringsförutsättningar samt utreda lämplig bebyggelsestruktur.

Ett annat syfte är att ge underlag för kommande utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppsnät inom programområdet, samt att bevara och tydliggöra de naturvärden som finns inom området och dess närmiljö.
Programmet ska även säkerställa strandskyddets intressen och allmänhetens tillgång till Lillfjärden.

Granska planen

Planförslaget är utställt för samråd från 2021-06-29 till 2021-08-06.

Planhandlingarna omfattar

  • programillustration
  • programbeskrivning
  • naturvärdesinventering.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

Ange diarienummer: BN-2017/02420 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senas tfredagen den 6 augusti 2021.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Byggnadsnämnden prövar förslaget efter samrådet och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

Skäret har fel mall, måste använda mallen Kontakt
Sidan publicerades