Undersökning av miljöpåverkan för detaljplan för Böleå 12:2.

En miljöbedömning ska inte göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Planens beteckning: Detaljplan för fastigheten Böleå 12:2 inom Teg i Umeå kommun, Västerbottens län.

Existerande planer: Förslag till stadsplan för BÖLE BY samt förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för Böleängsområdet, Umeå. Upprättad 1966, reviderad i februari och oktober 1967 (2480-P72/1969).

Genomförda miljöbedömningar/miljöutredningar: Behovsbedömning gjord för tidigare planprogram från 2017 (BN-2013/00981).

Planens syfte

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar att uppföra bostäder i form av flerbostadshus i 3–6 våningar samt en förskola i två våningar innehållande sex avdelningar. Våningsantalet varieras genom trappning av bebyggelsen för att uppnå variation och minska påverkan på befintlig bebyggelse.

Beslut

Byggnadsnämnden bedömer att en genomförande av planen inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808), ska därför inte genomföras. I planbeskrivningen ska faktorer med risk för miljöpåverkan behandlas, även om en miljö-konsekvensbeskrivning inte ska göras, (enligt 4 kap. 34 § andra stycket plan- och bygglagen), se bilaga.

Motiv till beslut

Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåverkan.
Bedömningen är att det inte finns anledning att anta att det finns risk för betydande miljöpåverkan. Inte heller vid sammanvägning av faktorer med risk för inverkan bedöms inverkan vara jämförbar med betydande miljöpåverkan.

• Det finns inte anledning att anta att planen medför påverkan på något riksintresse.

• Det finns inte anledning att anta att planen medför betydande påverkan på Natura 2000-område.

• Det finns inte anledning att anta att planen medför att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas.

• Det finns inte anledning att anta att planen äventyrar eller hindrar uppfyllande av kvalitetskraven för någon vattenförekomst.

Mer information

Undersökningen av miljöpåverkan finns i sin helhet på detaljplaneförslagets projektsida.

Sidan publicerades