Undersökning av miljöpåverkan för detaljplan för Borrmaskinen 10 M.FL.

En miljöbedömning ska inte göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Planens beteckning: Borrmaskinen 10 m.fl.

Existerande planer: 2480K-P46/1975, Stadsplan för norra delarna av Grubbe – Grisbackaområdet. 2480K84/1968, Tomtindelning inom del av kv. Borret.

Genomförda miljöbedömningar/miljöutredningar: Finns ej.

Planens syfte

Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för avstyckning av fastigheter genom att upphäva gällande tomtindelning inom området.

Beslut

Byggnadsnämnden bedömer att en genomförande av planen kan inte antas innebära betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt kapitel 6, miljöbalken (1998:808), ska därför inte genomföras.

Motiv till beslut

Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåverkan.
Genomgången visar ingen anledning att anta att det finns risk för betydande miljöpåverkan. Vid sammanvägning av faktorer med risk för inverkan bedöms inverkan inte heller vara jämförbar med betydande miljöpåverkan. Se bilaga.

  • Det finns inte anledning att anta att planen medför påverkan på riksintresse.
  • Det finns inte anledning att anta att planen medför att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas.
  • Det finns inte anledning att anta att planen äventyrar eller hindrar uppfyllande av kvalitetskraven för någon vattenförekomst.

Mer information

Undersökningen av miljöpåverkan finns i sin helhet på detaljplaneförslagets projektsida.

Sidan publicerades