Undersökning av miljöpåverkan för detaljplan för del av Stöcksjö 14:23, Stöcksjö

En miljöbedömning ska inte göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Planens beteckning: Stöcksjö 14:23

Existerande planer: Del av planområdet omfattas av detaljplan för Stöcksjö industriområde, antagen 1974-12-16

Genomförda miljöbedömningar/miljöutredningar: Ja, inom ramen för en tidigare ansökan för samma fastighet, Dnr PLA 09-25. Miljöbedömningen anslogs 5/3-15/4 2011.

Planens syfte

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för förtätning av bostadsbebyggelse samt reglera befintlig bebyggelse.

Beslut

Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt kapitel 6, miljöbalken (1998:808), ska därför inte genomföras. I planbeskrivningen ska faktorer med risk för miljöpåverkan behandlas även om en miljöbedömning inte ska göras. 

Motiv till beslut

Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåverkan: Enligt genomgången finns det inte anledning att anta att det finns risk för betydande miljöpåverkan. Inte heller vid sammanvägning av faktorer med risk för inverkan bedöms inverkan vara jämförbar med betydande miljöpåverkan.

• Det finns inte anledning att anta att planen medför påverkan på riksintresse.
• Det finns inte anledning att anta att planen medför betydande påverkan på Natura 2000-område.
• Det finns inte anledning att anta att planen medför att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas.
• Det finns inte anledning att anta att planen äventyrar eller hindrar uppfyllande av kvalitetskraven för någon vattenförekomst.

Mer information

Undersökningen av miljöpåverkan finns i sin helhet på detaljplaneförslagets projektsida

 

Sidan publicerades