Undersökning av miljöpåverkan för detaljplan för fastigheterna Stöcke 7:6 och 7:3

En miljöbedömning ska inte göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Planens beteckning: Detaljplan för fastigheterna Stöcke 7:6 och 7:3

Existerande planer: Områdesbestämmelser P93-102 02

Genomförda miljöbedömningar/miljöutredningar: Finns ej.

Planens syfte

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att tillskapa nya tomter för bostadsändamål. Syftet är också att anpassa planens omfattning och gestaltning till landskapsbilden och omgivande bebyggelsestruktur.

Beslut

Byggnadsnämnden bedömer att en genomförande av planen inte antas innebära betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt kapitel 6, miljöbalken (1998:808), ska därför inte genomföras.
I planbeskrivningen ska faktorer med risk för miljöpåverkan behandlas, även om en miljöbedömning inte ska göras, (enligt plan- och bygglagen kapitel 4, § 34, andra stycket), se bilaga.

Motiv till beslut

Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåverkan. Genomgången visar ingen anledning att anta att det finns risk för betydande miljöpåverkan. Vid sammanvägning av faktorer med risk för inverkan bedöms inverkan inte heller vara jämförbar med betydande miljöpåverkan.

• Det finns inte anledning att anta att planen medför påverkan på riksintresse.
• Det finns inte anledning att anta att planen medför betydande påverkan på Natura 2000-område.

Mer information

Undersökningen av miljöpåverkan finns i sin helhet på detaljplaneförslagets projektsida.

Sidan publicerades