Undersökning av miljöpåverkan för detaljplan för Gökungen 4 m.fl.

En miljöbedömning ska inte göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Planens beteckning: Detaljplan för Gökungen 4 m.fl.

Existerande planer: Detaljplan för del av fastigheterna Gökungen 2 och 3 (2480K‐P02/204)

Genomförda miljöbedömningar/miljöutredningar: Finns ej.

Planens syfte

Syfte med planen är för Gökungen 4 att inom området skapa planmässiga förutsättningar för fortsatt utveckling av befintlig industriverksamhet. Syftet är även att säkerställa en god dagvattenhantering inom området samt ta hänsyn till kulturhistoriska lämningar som påträffats i planområdets nordvästra del.

För Gökungen 2 är preliminärt syfte att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.

Delar av Nydala 1:51 och eventuellt även Stadsliden 2:4 kommer att tillföras dessa fastgheter.

Beslut

Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt kapitel 6, miljöbalken (1998:808), ska därför inte genomföras.

I planbeskrivningen ska faktorer med risk för miljöpåverkan behandlas, även om en miljöbedömning inte ska göras, enligt plan‐ och bygglagen (kapitel 4, § 34, andra stycket).

Motiv till beslut

Undersökning av miljöpåverkan grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåverkan. Enligt genomgången finns det inte anledning att anta att det finns risk för betydande miljöpåverkan. Inte heller vid sammanvägning av faktorer med risk för inverkan bedöms inverkan vara jämförbar med betydande miljöpåverkan. Enligt genomgången i bilagan ska bullerfrågan utredas liksom dagvattenhantering och dagvattnets eventuella påverkan på Nydalasjön. Även eventuella effekter nedströms sjön och möjliga lösningar att inte riskera sjöns vattenkvalitet ska ingå i dagvattenutredningen.

  • Det finns inte anledning att anta att planen medför påverkan på riksintresse.
  • Det finns inte anledning att anta att planen medför att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas.
  • Det finns inte anledning att anta att planen äventyrar eller hindrar uppfyllande av kvalitetskraven för någon vattenförekomst.

Mer information

Undersökningen av miljöpåverkan finns i sin helhet på detaljplaneförslagets projektsida.

Sidan publicerades