Undersökning av miljöpåverkan för detaljplan för Guldskrinet 1

En miljöbedömning ska inte göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Planens beteckning: Guldskrinet 1

Existerande planer: För området gäller detaljplan PLA 99/1991

Genomförda miljöbedömningar/miljöutredningar: Behovsbedömning tillhörande PLA 11-13.

Planens syfte

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av handel och centrumverksamheter. Syftet är också att säkerställa en god dagvattenhantering samt att ta hänsyn till rekreationsområdet på Stadsliden.

Beslut

Byggnadsnämnden bedömer att en genomförande av planen kan inte antas innebära betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskriv-ning enligt kapitel 6, miljöbalken (1998:808), ska därför inte genomföras.

I planbeskrivningen ska faktorer med risk för miljöpåverkan behandlas, även om en miljöbedömning inte ska göras. Se bilaga. Genomgången i bilagan visar också att dagvatten/översvämningar och buller- och ljusföroreningar från grannfastigheten inom kvarteret ska utredas.

Motiv till beslut

Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåverkan.
Genomgången visar ingen anledning att anta att det finns risk för betydande miljöpåverkan. Vid sammanvägning av faktorer med risk för inverkan bedöms inverkan inte heller vara jämförbar med betydande miljöpåverkan.

  • Det finns inte anledning att anta att planen medför påverkan på riksintresse.
  • Det finns inte anledning att anta att planen medför att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas.
  • Det finns inte anledning att anta att planen äventyrar eller hindrar uppfyllande av kvalitetskraven för någon vattenförekomst.

Mer information

Undersökningen av miljöpåverkan finns i sin helhet på detaljplaneförslagets projektsida .

Sidan publicerades