Undersökning av miljöpåverkan för detaljplan för Södervik 1:7

En miljöbedömning ska inte göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Planens beteckning: Södervik 1:7

Existerande planer: Byggnadsplan 2480K-P59/1972, detaljplan 2480K-P08/133

Genomförda miljöbedömningar/miljöutredningar: Finns ej.

Planens syfte

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för avstyckning av fastigheter för bostäder samt utöka befintliga byggrätter för möjliggörande för permanent boende.

Beslut

Byggnadsnämnden bedömer att en genomförande av planen kan inte antas innebära betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt kapitel 6, miljöbalken (1998:808), ska därför inte genomföras.

Motiv till beslut

Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåverkan.

  • Det finns inte anledning att anta att planen medför påverkan på riksintresse för rennäring under förutsättning att samråd sker med berörd sameby.
  • Det finns inte anledning att anta att planen medför betydande påverkan på Natura 2000-område.
  • Det finns inte anledning att anta att planen medför att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas.
  • Det finns inte anledning att anta att planen äventyrar eller hindrar uppfyllande av kvalitetskraven för någon vattenförekomst.

Mer information

Undersökningen av miljöpåverkan finns i sin helhet på detaljplaneförslagets projektsida.

 

Sidan publicerades