Undersökning av miljöpåverkan för detaljplan för Töreln 6 och del av Ersmark 22:2

En miljöbedömning ska inte göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Planens beteckning: Töreln 6 och del av Ersmark 22:2

Existerande planer: Stadsplan för Ersboda området östra delen (2480K-P95/1982)

Genomförda miljöbedömningar/miljöutredningar: Nej.

Planens syfte

Preliminärt syfte med planen är att möjliggöra för nybyggnad av bostäder.

Beslut

Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt kapitel 6, miljöbalken (1998:808), ska därför inte genomföras.

Motiv till beslut

Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåverkan.

Enligt genomgången finns det inte anledning att anta att det finns risk för betydande miljöpåverkan. Inte heller vid sammanvägning av faktorer med risk för inverkan bedöms inverkan vara jämförbar med betydande miljöpåverkan.

• Det finns inte anledning att anta att planen medför påverkan på riksintresse.
• Det finns inte anledning att anta att planen medför betydande påverkan på Natura 2000-område.
• Det finns inte anledning att anta att planen medför att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas.
• Det finns inte anledning att anta att planen äventyrar eller hindrar uppfyllande av kvalitetskraven för någon vattenförekomst.

Mer information

Undersökningen av miljöpåverkan finns i sin helhet på detaljplaneförslagets projektsida.

Sidan publicerades