Undersökning av miljöpåverkan för detaljplan för Trandansen 3, Stadsliden 5:1 m.fl.

En miljöbedömning ska inte göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Planens beteckning: Detaljplan för Trandansen 3 och Stadsliden 5:1 m.fl.

Existerande planer: 2480K-P66/1987, 2480K-P95/53, 2480K-P97/48, 2480K-P05-86, 2480K-P48/1979, 2480K-P15/18

Genomförda miljöbedömningar/miljöutredningar: Finns ej.

Planens syfte

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.

Beslut

Byggnadsnämnden bedömer att en genomförande av planen inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt kapitel 6, miljöbalken (1998:808), ska därför inte genomföras.

Motiv till beslut

Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåverkan. Genomgången visar ingen anledning att anta att det finns risk för betydande miljöpåverkan. Vid sammanvägning av faktorer med risk för inverkan bedöms inverkan inte heller vara jämförbar med betydande miljöpåverkan.

• Det finns inte anledning att anta att planen medför påverkan på riksintresse.
• Det finns inte anledning att anta att planen medför betydande påverkan på Natura 2000-område.
• Det finns inte anledning att anta att planen medför att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas.
• Det finns inte anledning att anta att planen äventyrar eller hindrar uppfyllande av kvalitetskraven för någon vattenförekomst.

Mer information

Undersökningen av miljöpåverkan finns i sin helhet på detaljplaneförslagets projektsida.

Sidan publicerades