Undersökning av miljöpåverkan för detaljplan för Verkstaden 18 med flera inom Haga

En miljöbedömning ska inte göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

Planens beteckning: Detaljplan för Verkstaden 18 med flera

Existerande planer: 2480K-P71/1963, 2480K-P00/234

Genomförda miljöbedömningar/miljöutredningar: Finns ej.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadskvarter med inslag av handel, samt ett stadsdelstorg. Utöver att innergårdar och allmän plats ska utgöra sociala mötesplatser ska de också fördröja och omhänderta dagvatten. Ytterligare syfte är att skydda och utveckla en för staden kulturhistoriskt värdefull industri­byggnad.

Beslut

Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt kapitel 6, miljöbalken (1998:808), ska därför inte genomföras.

Genomgången i bilagan visar att bl.a. kulturmiljö, dagvattenhantering/översvämningsrisk, förorenad mark och ljus­förhållanden ska hanteras och beskrivas i planbeskrivningen samt vid behov regleras i detaljplanen.

Motiv till beslut

Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåverkan.

Enligt genomgången finns det inte anledning att anta att det finns risk för betydande miljöpåverkan. Inte heller vid sammanvägning av faktorer med risk för inverkan bedöms inverkan vara jämförbar med betydande miljöpåverkan.

  • Det finns inte anledning att anta att planen medför påverkan på riksintresse.
  • Det finns inte anledning att anta att planen medför att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas.
  • Det finns inte anledning att anta att planen äventyrar eller hindrar uppfyllande av kvalitetskraven för någon vattenförekomst.

Mer information

Undersökningen av miljöpåverkan finns i sin helhet på detaljplaneförslagets projektsida

Sidan publicerades