Undersökning av miljöpåverkan för Planprogram för Sofiehem 3:1 med flera

En miljöbedömning ska inte göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Planens beteckning: Planprogram för Sofiehem 3:1 med flera

Existerande planer: Fördjupning av översiktsplan för Universitetsstaden. Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för del av regionsjukhus och universitetsområdet med mera, Ålidhöjden inom Umeå kommun (1984), 

Genomförda miljöbedömningar/miljöutredningar: Naturvärdesinventering för Tomtebo strand innefattar delar av planprogramsområdet.

Planens syfte

Planprogrammet har initierats på grund av ett behov av att hantera ett antal frågor i ett större perspektiv än i de enskilda detaljplanerna, exempelvis dagvatten, grönstruktur, bebyggelsestruktur och strukturella samband för rörelse och vistelse. Planprogrammet ska även utreda förutsättningar för att minska barriäreffekten av Ålidbacken och ett bättre nyttjande av impedimentytor i anslutning till vägen.

Beslut

Byggnadsnämnden bedömer att en genomförande av planen inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt kapitel 6, miljöbalken (1998:808), ska därför inte genomföras.

I planbeskrivningen ska faktorer med risk för miljöpåverkan behandlas även om en miljöbedömning inte ska göras, (enligt plan- och bygglagen kapitel 4, § 34, andra stycket), se bilaga. Genomgången i bilagan visar också att dagvatten­hantering, översvämningsrisk, grön infrastruktur, buller, förorenad luft, samt ändrad trafiksituation ska utredas.

Motiv till beslut

Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåverkan.

Genomgången visar ingen anledning att anta att det finns risk för betydande miljöpåverkan. Vid sammanvägning av faktorer med risk för inverkan bedöms inverkan inte heller vara jämförbar med betydande miljöpåverkan.

Det finns inte anledning att anta att planen

  • medför påverkan på riksintresse
  • medför betydande påverkan på Natura 2000-område
  • medför att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas
  • äventyrar eller hindrar uppfyllande av kvalitetskraven för någon vattenförekomst.

Mer information

Undersökningen av miljöpåverkan finns i sin helhet på detaljplaneförslagets projektsida

Sidan publicerades