Lämna synpunkter på detaljplaneförslaget för del av fastigheterna Kåddis 3:1 och Kåddis 3:3 (Brännlandsberget) inom Klockarbäcken

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Kåddis 3:1 och 3:3 (Brännlandsberget) inom Klockarbäcken. Planförslaget är på granskning och du kan lämna synpunkter senast 4 juni 2024.

Planområdet ligger på Klockarbäcken, cirka 8 km från Umeå centrum och består av fastigheterna Kåddis 3:1 och 3:3. Vi handlägger ärendet med utökat förfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för ett industriområde samt möjliggöra en förlängning av Lagervägen och Handelsvägen. Syftet är även att säkerställa ekologiska och sociala samband som ingår i den övergripande grönstrukturen. Skogsområdet vid Brännlandsberget ska bibehålla sin funktion som närrekreationsområde för Kåddis och Baggböle.

Detaljplanen syftar även till att anpassa tillkommande bebyggelse och utveckling av området till närliggande riksintressen för kulturmiljövården, rennäringen, kommunikationer samt riksintresset för Umeå flygplats avseende influensområde med hänsyn till flyghinder.

Planförslaget följer inte inriktning och intentioner i översiktsplanen. Ett genomförande av detaljplanen innebär dels att bebyggelseområdet för bostäder och verksamheter tas i anspråk för endast verksamheter, att utpekad grön korridor får en delvis ny dragning, samt att delar av den i översiktsplanen utpekade jordbruksmarken tas i anspråk för industri, natur och gata.

Granska planen

Planförslaget är utställt för granskning från 2024-05-14 till 2024-06-04.

Planhandlingarna omfattar

 • plankarta
 • planbeskrivning
 • samrådsredogörelse
 • bilagor:
  o Naturvärdesinventering
  o Översiktlig geoteknisk utredning
  o Markteknisk undersökning (MUR)
  o Utredning av åtgärder enligt skadelindringshierarkin av grod- och kräldjur
  o Dagvattenutredning
  o Påverkan på närliggande riksintresse för rennäring
  o Alternativredovisning jordbruksmark
  o Arkeologisk utredning
  o Riskutredning.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

 • Fyll i formuläret på www.umea.se/kaddis31.
 • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
 • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2020/00031 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast 4 juni 2024.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Kommunfullmäktige prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

Mer information

Hur upprättas en detaljplan? (umea.se/planprocess)

Sidan publicerades