Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Ön 6:17 m.fl., Ön

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Ön 6:17 m.fl. Planförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast 26 april 2024.

Planområdet ligger på Ön, cirka 2 km från Umeå centrum och består av fastigheten Ön 6:17 m.fl. Vi handlägger ärendet med utökat förfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kommunalt huvudmannaskap för gator. Syftet är även att skapa trafiksäkra miljöer, förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering och en funktionell vinterväghållning.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för samråd från 2024-03-26 till 2024-04-26.

Planhandlingarna omfattar

 • plankarta
 • planbeskrivning
 • Bilagor:
  - PM Förprojektering av befintligt gatunät på Ön Umeå kommun.
  - Korsningsutformning Övägen/Skiljevägen/Lillåvägen samt del av Övägen,
  - Trafikutredning Norra Ön Umeå kommun.
  - PM Kulturmiljö, förändring av vägnät – Ön.
  - Dagvattenutredning Norra Ön.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

 • Fyll i formuläret på www.umea.se/on617.
 • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
 • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2020/01679 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast 26 april 2024.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Dialogtillfälle

Ett dialogtillfälle kommer hållas på Markan, Vakin den 16 april. Lokalen är öppen för drop in kl. 16-19, där kommer representanter för kommunen vara på plats för att svara på frågor om planförslaget.

Vem fattar beslut?

Kommunfullmäktige prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.


Mer information

Hur upprättas en detaljplan? (umea.se/planprocess)

Sidan publicerades