Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för
Stadsliden 6:2 m.fl., Olofsdal

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Stadsliden 6:2 m.fl.. Planförslaget är på granskning och du kan lämna synpunkter senast fredag 1 mars 2024.

Planområdet ligger på Olofsdal intill Mariehem, cirka 2 km från Umeå centrum och består av fastigheten Stadsliden 6:2, Stadsliden 6:9 och Stadsliden 6:11, samt delar av fastigheten Stadliden 6:1. Vi handlägger ärendet med utökat förfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för tät, varierad och stadsmässig bostadsbebyggelse, delvis bestående av vårdbostäder. Planen syftar även till att möjliggöra för samhällsservice i form av förskola, samt att skapa förutsättningar för en god dagvattenhantering och högkvalitativa grönområden där grönkorridoren bevaras. Planen syftar också till att Istidsgatans gaturum utformas på ett sådant sätt att det upplevs som stadsmässigt, tryggt och levande.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen, och möjliggör omkring 700 nya bostäder.

Granska planen

Planförslaget är utställt för granskning från 2024-02-08 till 2024-03-01.

Planhandlingarna omfattar

 • plankarta
 • planbeskrivning
 • samrådsredogörelse
 • samrådsredogörelse
 • miljökonsekvensbeskrivning
 • dagvattenutredning
 • VA-utredning
 • bullerutredning
 • trafikutredning
 • höjdutredning
 • planprogram.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

 • Fyll i formuläret på www.umea.se/olofsdal.
 • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
 • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2014/01066 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast fredag 1 mars 2024.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Kommunfullmäktige prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.


Sidan publicerades