Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Västerteg 2:63 m.fl, Teg.

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Västerteg 2:63 m.fl. Planförslaget är på granskning och du kan lämna synpunkter senast onsdag 28 februari 2024.

Planområdet ligger på Teg, cirka 1,5 km från Umeå centrum och består av fastigheterna Västerteg 2:63, Spetsen 17, Västerteg 36:2 och Böleå 12:2. Vi handlägger ärendet med standardförfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder genom förtätning längs Bryggargatan. Syftet är också att säkerställa en god arkitektur som samspelar med omgivande struktur och bebyggelse samt att säkerställa en god dagvattenhantering.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för granskning från 2024-02-07 till 2024-02-28.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • samrådsredogörelse
  • bilaga buller.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret på www.umea.se/vasterteg263.
  • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
  • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2018/02423 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast onsdag 28 februari 2024.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Byggnadsnämnden prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

Sidan publicerades