Behandling av personuppgifter, äldreomsorg

Här kan du ta del av hur dina uppgifter behandlas, till exempel syftet med behandlingen, den lagliga grunden för behandlingen och hur länge uppgifterna kommer sparas.

Den nya dataskyddsförordningen gäller från och med 25 maj 2018. Den innebär större rättigheter för dig i hur vi hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter som sparas kan vara

  • för- och efternamn
  • personnummer
  • mobilnummer
  • adress
  • mejladress.

Syftet med behandling inom kommunens hälso-och sjukvård är att föra patientdokumentation och upprätta annan dokumentation som behövs för patientens vård samt tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten. Det kan innebära att vi delar dina personuppgifter med aktörer som behövs för att vi ska kunna ge dig hälso- och sjukvårdsinsatser. Uppgifterna kan också delas med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel Offentlighetsprincipen.

Dataskyddsförordningen, GDPR

Laglig grund

Den lagliga grunden för personuppgiftbehandling är det som enligt GDPR benämns som allmänt intresse. Den lagliga grunden är även en skyldighet att dokumentera enligt Patientdatalagen.

Det är äldrenämnden i Umeå kommun som är personuppgiftsansvariga för behandling.

Dina personuppgifter

En personuppgift är en information som direkt och indirekt kan användas för att identifiera en fysisk person. Personuppgifter som vi behandlar inom kommunens hälso- och sjukvård är till exempel namn, personnummer och kontaktuppgifter. Ibland behöver vi också behandla mer känsliga personuppgifter så som hälsoinformation, etniskt ursprung, sociala förhållanden, brott, sexuell läggning samt religiös och filosofisk övertygelse. Vi får behandla känsliga uppgifter med stöd av GDPR och patientdatalagen.

Dina uppgifter sparas och gallras utifrån verksamhetens dokumenthanteringsplan.

Dina personuppgifter skyddas enligt den svenska offentlighets- och sekretesslagen.

Patientdatalagen, PdL

Inom hälso- och sjukvården finns särskild svensk lagstiftning, patientdatalagen, som reglerar hur person­uppgifter får behandlas. Det finns också särskilda regler om hur journaler och behandling av personuppgifter får ske. Personuppgifterna ska hanteras så att de underlättar vården av patienten samtidigt som uppgifterna ska skyddas mot obehörig insyn. Patientdatalagen syftar till att stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet.

Du som patient kan samtycka till att dina personuppgifter lämnas till regionalt- eller nationellt kvalitetsregister. Om du som patient ångrar ditt samtycke så har du rätt att få dina personuppgifter om dig själv raderade ur registret.

Laglig grund

Personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården om det behövs för att föra journal och upprätta annan dokumentation vid vård av patienter, för administration som rör patienter, för att utveckla och säkra kvalitén i verksamheten, för administration som rör verksamheten, för att framställa statistik om hälso- och sjukvården och för att lämna uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag.

Patientdatalagen bygger på bland annat följande principer

Personuppgifter ska utformas och behandlas så att patienters och övriga registrerades integritet respekteras. Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Inom en vårdgivares verksamhet är det personal som deltar i vården av patienten, eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården, som är behörig att ta del av uppgifter om en patient.

Dina rättigheter

Du har enligt GDPR rätt att få information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Du kan också ha rätt att till exempel begära överföring eller begära radering. Läs mer om dina rättigheter på www.umea.se/gdpr Länk till annan webbplats..

Du har även rättigheter enligt patientdatalagen. Det gäller rätt till insyn, att så snart som möjligt få ta del av dina journalhandlingar och andra uppgifter som rör dig. Rätt till rättelse under vissa förutsättningar och rätt att få information om de uppgifter vi har om dig.

Du har också, under vissa förutsättningar, rätt att få din patientjournal raderad. Ansökan om att förstöra journalen görs till Inspektionen för vård och omsorg.

För att använda dig av rättigheterna enligt GDPR och patientdatalagen kan du kontakta kommunens dataskyddsombud. Mejla dataskyddsombud@umea.se eller skicka brev till Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Klagomål

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Syftet med behandling inom socialtjänsten är handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt Socialtjänstlagen och LSS samt tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten. Det kan innebära att vi delar dina personuppgifter med aktörer som behövs för handläggning och genomförande av insats. Uppgifterna kan också delas med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel Offentlighetsprincipen.

Laglig grund

Den lagliga grunden för behandling är att den sker för att kunna fatta beslut i ovan angiven handläggning samt för att utföra en uppgift av allmän intresse. Personuppgiftsansvariga är också skyldiga att dokumentera. Det är äldrenämnden i Umeå kommun som är personuppgiftsansvariga för behandling.

Dina personuppgifter

En personuppgift är en information som direkt och indirekt kan användas för att identifiera en fysisk person. Personuppgifter som vi behandlar inom socialtjänsten är till exempel namn, personnummer och kontakt­uppgifter. Ibland behöver vi också behandla mer känsliga personuppgifter så som hälsoinformation, etniskt ursprung, sociala förhållanden, brott, sexuell läggning samt religiös och filosofisk övertygelse. Vi får behandla känsliga uppgifter om de har lämnats i ett ärende eller om de är nödvändiga för verksamheten. Dina uppgifter sparas och gallras utifrån verksamhetens dokumenthanteringsplan.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Du kan också ha rätt att till exempel begära överföring eller begära radering. För att göra något av detta kan du kontakta kommunens dataskyddsombud. Mejla dataskyddsombud@umea.se eller skicka brev till Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå

Läs mer om dina rättigheter på www.umea.se/gdpr

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades