Behandling av personuppgifter, hälso- och sjukvård

Syftet med behandling inom kommunens hälso-och sjukvård är att föra patientdokumentation och upprätta annan dokumentation som behövs för patientens vård samt tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten. Det kan innebära att vi delar dina personuppgifter med aktörer som behövs för handläggning och genomförande av insats. Uppgifterna kan också delas med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel Offentlighetsprincipen.

Laglig grund

Den lagliga grunden för personuppgiftbehandling är att den sker som ett led i den personuppgiftsansvariges skyldighet att dokumentera enligt Patientdatalagen. Det är individ- och familjenämnden i Umeå kommun som är person­uppgifts­ansvariga för behandling.

Dina personuppgifter

En personuppgift är en information som direkt och indirekt kan användas för att identifiera en fysisk person. Person­uppgifter som vi behandlar inom kommunens hälso- och sjukvård är till exempel namn, personnummer och kontakt­uppgifter. Ibland behöver vi också behandla mer känsliga personuppgifter så som hälsoinformation, etniskt ursprung, sociala förhållanden, brott, sexuell läggning samt religiös och filosofisk övertygelse. Vi får behandla känsliga uppgifter med stöd av ändamålsbestämmelserna i patientdatalagen. Dina uppgifter sparas och gallras utifrån verksamhetens dokumenthanteringsplan.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Du kan också ha rätt att till exempel begära överföring eller begära radering. För att göra något av detta kan du kontakta kommunens dataskyddsombud. Mejla dataskyddsombud@umea.se eller skicka brev till Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Läs mer om dina rättigheter på www.umea.se/gdpr.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades