Behandling av personuppgifter, socialtjänst

Syftet med behandling inom socialtjänsten är handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt Socialtjänstlagen, LVU, LVM, LSS, Föräldrabalken och lagstiftning gällande mottagande av ensamkommande barn samt tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten. Det kan innebära att vi delar dina personuppgifter med aktörer som behövs för handläggning och genomförande av insats. Uppgifterna kan också delas med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel Offentlighetsprincipen.

Laglig grund

Den lagliga grunden för behandling är att den sker för att kunna fatta beslut i ovan angiven handläggning samt för att utföra en uppgift av allmän intresse. Personuppgiftsansvariga är också skyldiga att dokumentera. Det är individ- och familjenämnden i Umeå kommun som är personuppgiftsansvariga för behandling.

Dina personuppgifter

En personuppgift är en information som direkt och indirekt kan användas för att identifiera en fysisk person. Personuppgifter som vi behandlar inom socialtjänsten är till exempel namn, personnummer och kontaktuppgifter. Ibland behöver vi också behandla mer känsliga personuppgifter så som hälsoinformation, etniskt ursprung, sociala förhållanden, brott, sexuell läggning samt religiös och filosofisk övertygelse. Vi får behandla känsliga uppgifter om de har lämnats i ett ärende eller om de är nödvändiga för verksamheten. Dina uppgifter sparas och gallras utifrån verksamhetens dokumenthanteringsplan.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Du kan också ha rätt att till exempel begära överföring eller begära radering. För att göra något av detta kan du kontakta kommunens dataskyddsombud. Mejla till dataskyddsombud@umea.se eller skicka brev till Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Läs mer om dina rättigheter på www.umea.se/gdpr

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades