Kommunfullmäktiges presidium visas på en mobilskärm.

Vad gäller för arvoden till förtroendevalda?

Arvoden för förtroendevalda under mandatperioden 2023–2026 har reviderats och beslutats av kommunfullmäktige. Vad grundar sig ersättningen på och hur stor är den? Här är några frågor och svar.

Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid har rätt till årsarvode. Årsarvodet för hel‐ och deltidsarvoderade följer löneutvecklingen för anställda i Umeå kommun. Arvodena uppräknas årligen från 1 januari med samma procentsats som den genomsnittliga nivåhöjningen av utfallet för kommunens löneavtal föregående år. För 2023 ökar arvodet med 2,45 procent.

Fritidspolitiker med uppdrag mindre än 40 procent av heltid får ersättning för möten och uppdrag enligt en specificerad lista, se nedan. Fritidspolitiker har också rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, semester­ersättning och pensionsförmåner.

Grundbelopp för årsarvode för hel- och deltidsarvoderade politiker är 942 521 kronor.

  • Kommunalråd 1, ordförande, kommunstyrelsen: 125 % x 942 521 = 1 178 156 kronor
  • Kommunalråd 2: 110 % x 942 521 = 1 036 779 kronor
  • Kommunalråd 3: 110 % x 942 521 = 1 036 779 kronor
  • Övriga hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda 100 % x 942 521 = 942 521 kr (heltid)

Årsarvode till deltidsarvoderad beräknas utifrån omfattning i procent av heltid. Hela tabellen finns i "Arvodesregler för förtroendevalda, mandatperioden 2023–2026". Här är några exempel:

  • Kommunstyrelsen, kommunalråd: 100 %
  • Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, ledamot 70 %
  • Individ- och familjenämnden, ordförande 100 %
  • Individ- och familjenämnden, vice ordförande 50 %

Fritidspolitiker ersätts med ett timarvode på 238 kronor (2023-01-01). Arvode för första timmen är ett grund­arvode som är tredubbelt timarvode, alltså 714 kronor, sedan är ersättningen per timme. Arvode för del av timme är hälften av timarvodet per påbörjad halvtimme, efter den första timmen. Ersättning kan ges för maximalt 8 timmar per dag.

Fritidspolitiker med uppdrag mindre än 40 procent av heltid får ersättning för möten och uppdrag enligt en specificerad lista, till exempel möte med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott; möte med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper; protokolljustering; konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som berör kommunen och har samband med uppdraget. Hela listan finns i "Arvodesregler för förtroendevalda, mandatperioden 2023–2026".

Gruppledararvode för resursperson/gruppledare för parti som har ledamot i kommunfullmäktige får ett årligt arvode. Arvodet är 15 procent av heltidsarvoderad förtroendevald. Om partiet har ledamot som får 70 procent eller mer som fast arvodering utgår inget gruppledararvode för någon ledamot för aktuellt parti. 2023 är arvodet 141 379 kronor (2023-01-01)

Tolkning och tillämpning av bestämmelser om arvoden görs av arvodeskommittén som består av kommun­fullmäktiges presidium och ledamöter i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott (KSNAU). Arvodes­belopp för eventuellt nytillkommande uppdrag ska även avgöras av arvodeskommittén. Smärre justeringar av arvodesreglerna som inte är av principiell art delegeras av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beslut.

Sidan publicerades