Övergripande planering

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Vi skapar förutsättningar för en fortsatt befolkningsutveckling och hållbar tillväxt med visionen att Umeå ska ha 200 000 invånare senast 2050. Vi initierar, leder och samordnar uppdrag av strategisk och verksamhetsövergripande karaktär inom social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet.

Vårt uppdrag är också att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Vi svarar för den övergripande fysiska planeringen i kommunen och utgör stöd i efterföljande planering. Detta omfattar bland annat översiktsplanering, planering av större infrastrukturprojekt och landsbygdsutveckling.

Vi gör analyser, tar fram prognoser och underlag samt genomför uppföljning inom områden som är av strategisk betydelse för Umeås utveckling.

Vi samverkar i nätverk, bevakar och kanaliserar finansieringsmöjligheter samt samordnar yttranden och remisser.

Vi lovar att

  • våra uppdrag genomförs med gott samarbete och i god dialog med våra medborgare
  • vårt arbete håller hög kvalitet
  • du blir professionellt bemött av kompetent personal
  • vi strävar efter att uppnå en god framförhållning i planering och projekt
  • vi är lätta att nå.

Vi vill bli bättre

Övergripande planering är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och vi följer löpande upp vår verksamhet. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra och utveckla vår verksamhet. Klagomål, beröm eller förslag på förbättringar kan lämnas direkt till personalen eller ansvarig chef.

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd på APT av verksamheten 201201. Revideras årligen och beslutas av kommunstyrelsen.

Sidan publicerades