Aktuellt läge, socialtjänsten

Socialtjänstens stabsläge har upphört och från och med 15 juni kommer denna sida inte att uppdateras.

Här hittar du uppdaterad information om smittläget i socialtjänstens verksamheter. Med antal brukare menas antalet personer med bekräftad smitta som just nu är smittbärare. Tabellen uppdateras varje måndag. Tidigare uppdaterades tabellen både måndagar och torsdagar, men utifrån att antalet smittade inom socialtjänstens verksamheter är lågt och har legat stabilt under ett antal veckor har uppdateringen glesats ut till enbart måndagar. Antal brukare hos externa utförare i ordinärt boende uppdateras tisdagar.

14 juni (uppdaterad klockan 09.05)

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 vid publiceringsdatumet samt totalt antal bekräftat smittade med covid-19 sedan mars 2020 redovisas på verksamhetsnivå.

Verksamhet

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 vid publiceringsdatumet

Totalt antal bekräftat smittade med covid-19 sedan mars 2020

Covid-enheten

0 (enheten avslutad fr.o.m. 1/6 pga. ingen beläggning)

36

Äldreomsorg:Särskilda boenden

0

80

Ordinärt boende

0

30

Ordinärt boende, externa utförare

0 (uppdaterat tisdag 8 juni)

38

Funktionshindersomsorg:Särskilda boenden

0

22

Ordinärt boende

0

19

Särskilt boende, externa utförare

0 (uppdaterat tisdag 8 juni)

9

Individ- och familjeomsorg

0

1

Nuläge

Läget är stabilt. Få smittade brukare. Sjukfrånvaron är låg. Tillgången på skyddsutrustning är god.

Vaccination av prioriterade grupper och personal pågår och de flesta är nu vaccinerade. Provtagningar sker löpande vid symtom.

Vid misstanke om samt bekräftad smitta arbetar verksamheterna utifrån framtagna rutiner för att minska risken för smittspridning.

Tabellförklaring

Covid-enheten var en separat enhet där personer över 18 år med covid-19 vårdades om de inte klarade sig hemma men inte var i behov av sjukhusvård. Enheten stängdes 1 juni 2021 på grund av att behovet inte finns längre.

Äldreomsorg

I särskilda boenden ingår vård- och omsorgsboenden (1 029 platser) samt korttidsboenden (98 platser). I Umeå kommun finns 19 vård- och omsorgsboenden. Korttidsplatser finns integrerat på ett par boenden samt på Umeå norra korttidscenter.

I ordinärt boende ingår hemtjänst i kommunens regi samt hemsjukvård. 2 079 personer över 65 år hade bevilljad hemtjänst i mars 2020. Varav 994 personer med Din kommunala hemtjänst som utförare och 1 123 personer med extern utförare av hemtjänst. I Umeå kommun finns 10 godkända externa hemtjänstutförare.

Funktionshindersomsorg

I särskilda boenden ingår gruppboenden samt servicebostäder.
Cirka 480 personer med någon av ovanstående insatser, maj 2020.

I ordinärt boende ingår personlig assistans, boendestöd samt korttidsboende.
Cirka 1 000 personer med någon av ovanstående insatser, maj 2020.

Individ- och familjeomsorg

I individ- och familjeomsorg ingår ensamkommande barn samt boende inom öppenvård. Cirka 60 personer med någon av ovanstående insatser, maj 2020.

Sidan publicerades