Aktuellt läge, socialtjänsten

Här hittar du uppdaterad information om smittläget i socialtjänstens verksamheter. Med antal brukare menas antalet personer med bekräftad smitta som just nu är smittbärare. Tabellen uppdateras varje måndag. Tidigare uppdaterades tabellen både måndagar och torsdagar, men utifrån att antalet smittade inom socialtjänstens verksamheter är lågt och har legat stabilt under ett antal veckor har uppdateringen glesats ut till enbart måndagar. Antal brukare hos externa utförare i ordinärt boende uppdateras tisdagar.

3 maj (uppdaterad klockan 09:09)

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 vid publiceringsdatumet samt totalt antal bekräftat smittade med covid-19 sedan mars 2020 redovisas på verksamhetsnivå.

Verksamhet

Antal brukare med bekräftad och aktiv covid-19 vid publiceringsdatumet

Totalt antal bekräftat smittade med covid-19 sedan mars 2020

Covid-enheten

0

36

Äldreomsorg:Särskilda boenden

0

80

Ordinärt boende

0

30

Ordinärt boende, externa utförare

1 (uppdaterat tisdag 4 maj)

37

Funktionshindersomsorg:Särskilda boenden

0

22

Ordinärt boende

0

19

Särskilt boende, externa utförare

0 (uppdaterat tisdag 4 maj)

9

Individ- och familjeomsorg

0

0

Nuläge

Läget är stabilt. Få smittade.

Vaccination av prioriterade grupper pågår.

Tillgången på skyddsutrustning är god.

Sjukfrånvaron är låg.

Vid misstanke om samt bekräftad smitta arbetar verksamheterna utifrån framtagna rutiner för att minska risken för smittspridning.

Provtagningar sker löpande vid symtom. Personal på vård- och omsorgsboenden och inom äldreomsorgens hemtjänst provtas två gånger i veckan för att minska risken för smittspridning från asymtomatiska personer.

Tabellförklaring

Covid-enheten är en separat enhet där personer över 18 år med covid-19 vårdas om de inte klarar sig hemma men inte är i behov av sjukhusvård. På enheten bedrivs kohortvård.

Läs mer om covidenheten.

Äldreomsorg

I särskilda boenden ingår vård- och omsorgsboenden (1 029 platser) samt korttidsboenden (98 platser). I Umeå kommun finns 19 vård- och omsorgsboenden. Korttidsplatser finns integrerat på ett par boenden samt på Umeå norra korttidscenter.

I ordinärt boende ingår hemtjänst i kommunens regi samt hemsjukvård. 2 079 personer över 65 år hade bevilljad hemtjänst i mars 2020. Varav 994 personer med Din kommunala hemtjänst som utförare och 1 123 personer med extern utförare av hemtjänst. I Umeå kommun finns 10 godkända externa hemtjänstutförare.

Funktionshindersomsorg

I särskilda boenden ingår gruppboenden samt servicebostäder.
Cirka 480 personer med någon av ovanstående insatser, maj 2020.

I ordinärt boende ingår personlig assistans, boendestöd samt korttidsboende.
Cirka 1 000 personer med någon av ovanstående insatser, maj 2020.

Individ- och familjeomsorg

I individ- och familjeomsorg ingår ensamkommande barn samt boende inom öppenvård. Cirka 60 personer med någon av ovanstående insatser, maj 2020.

Sidan publicerades