Covid-enhet startar igen 7 december

Från och med måndag 7 december finns återigen en enhet för personer med covid-19 som inte klarar sig hemma men som inte är i behov av sjukhusvård. Enheten har 8 platser och finns på Umeå norra korttidscenter.

På covid-enheten sker så kallad kohortvård. Det innebär att personerna vårdas åtskilt från varandra och med särskilt tilldelad personal. Detta görs för att minska risken för smittspridning.

Personer med covid-19 som fortsatt kan bo hemma under sjukdomsperioden vårdas av ordinarie personal inom exempelvis hemtjänst, hemsjukvård, boendestöd eller personlig assistans. Inom hemtjänsten och hemsjukvården finns särskilda covid-team bestående av medarbetare som endast vårdar brukare med smitta.

Personer som bor på ett vård- och omsorgsboende kohortvårdas på det boendet, covid-enheten är till för personer som inte bor i ordinärt boende och inte på vård- och omsorgsboende.

Exempel då en plats på covid-enheten kan bli aktuell:

  • Person som är färdigvårdad på sjukhus, har aktiv covid-19, men som inte klarar av att återgå till sitt hem.
  • Person som bor i eget boende men som bedöms ha tillfälligt behov av omvårdnad hela dygnet på grund av covid-19 men inte behöver sjukhusvård.
  • Person där vården på sjukhus övergår till vård i livets slut och det inte kan ske på ett tryggt och säkert sätt i hemmet.

Vilken hjälp finns att få på covid-enheten?

På enheten finns möjlighet till vård och omsorg dygnet runt på samma sätt som på korttids. Skulle en person på covid-enheten behöva behandlingsåtgärder som inte kan tillgodoses på enheten flyttas personen till sjukhus med sjuktransport.

Vem tar beslut om placering på covid-enheten?

Beslut om placering på covid-enheten tas av socialtjänstens myndighetsutövning precis som i vanliga fall när en person behöver korttidsvård. Besluten fattas utifrån varje individs omvårdnadsbehov.

Innan inskrivning på covid-enheten kontaktas vårdkoordinator inom kommunens hälso- och sjukvård. Hen gör en bedömning av omfattningen på de insatser som kommer att behövas. Detta för att säkerställa att det handlar om insatser upp till primärvårdsnivå och inte om avancerad vård.

Samarbete med Region Västerbotten

Covid-enheten är ett samarbete mellan Umeå kommun och Region Västerbotten. Sjuksköterskor från kommunen finns på plats dagtid och regionens primärvårdssjuksköterskor finns tillgängliga kvällar och nätter.

Sidan publicerades