Riksnormen för försörjningsstöd höjs

Individ- och familjenämnden har beslutat att riksnormen för försörjningsstödet för december 2022 höjs med 8,6 procent och hamnar därmed på den beslutade försörjningsstödsnormen för 2023. Det innebär en reell ökning av inkomst för hushållen.

Regeringen fastställer beloppen för riksnormen inför varje kalenderår. Riksnormen grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar samt på regeringens prognos för konsumentprisindex (KPI) för innevarande år.

I Umeå kommun fick 882 hushåll försörjningsstöd i oktober månad. En exakt beräkning av hur mycket höjningen innebär i kostnader har inte kunnat genomföras då riksnormen inte går att särskilja ur övriga försörjningsstödet. En beräkning på hela försörjningsstödet (riksnorm plus övrigt försörjningsstöd) för oktober 2022 med en ökning på 8,6 procent ger 574 000 kronor i ökade kostnader för försörjningsstöd baserat på antalet hushåll i oktober.

Sidan publicerades