Aktuellt från Umebrå – december 2020

2020 är året som formats av Covid-19, både yrkesmässigt och privat, att gå från fysiska möten till digitala lösningar har gjort att vi lärt oss nya sätt att ta oss an utmaningar i olika former. Digitala konferenser och utbildningar har möjliggjort deltagande för flera hundra personer, vi har lärt oss tänka mer på våra medmänniskor och att kontakten med nära och kära inte behöver vara att ses fysiskt. Tyvärr har pandemin gjort att folkhälsan blivit sämre och kan även vara en del i att mäns våld mot kvinnor ökat, detta har vi belyst på ett särskilt sätt nedan. Umebrå kommer även nästa år att arbeta mot droger, för att Umeå ska växa tryggt och säkert och med allas rätt till ett jämlikt liv. God jul och gott nytt år!

Umeå ska växa hållbart – utan utsatta områden

I oktober fattade kommunfullmäktige ett nytt långsiktigt mål – Umeå ska växa hållbart – utan utsatta områden.

Det målet ligger i linje med uppdraget Umeå växer-tryggt och säkert och den målbild som arbetats fram under 2020, med hjälp av medarbetare, föreningar och polisen med fokus på Ålidhem och Östra Ersboda. Umebrå har också fått två uppdrag av kommunfullmäktige:

Uppdrag 4: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att hindra framväxten av segregation och utsatta områden i Umeå. I uppdraget ingår att utveckla arbetet hur kommunen mellan olika förvaltningar kan arbeta mer tillsammans, detta i syfte att förbättra och utveckla arbetsmetoderna för att skapa ännu bättre förutsättningar för tidiga insatser och långsiktiga verksamheter. Arbetet ska också inkludera andra offentliga aktörer som till exempel region och polis, samt ideell sektor.

Uppdrag 5: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram en åtgärdsplan utifrån de rekommendationer och den lägesbild som tagits fram av UmeBrå Umeå växer – tryggt och säkert.

Kommunfullmäktige har också avsatt ett utvecklingsanslag för socialhållbarhet under 2021 som kommer att kopplas till åtgärdsplanen (uppdrag 5). Nu pågår dialog med kommunens verksamheter om vad de vill ta med i åtgärdsplanen. Men vi kan alla vara stolta över att bo i den största staden i Sverige utan utsatta områden!

Orange dagen – en påminnelse om mäns våld mot kvinnor

Den farligaste platsen för en kvinna att vistas i är hennes hem. Det visar statistiken tydligt. Att vi alla nu uppmanas att hålla oss hemma, jobba hemma om vi kan, umgås med färre och inte delta i sociala sammankomster leder till försvagade nätverk och omgivningens möjligheter att uppfatta om någon blir utsatt för våld begränsas. Kvinnors möjlighet att hitta en fristad från kontrollerande och destruktiva relationer och att söka hjälp minskar också.

Den 25:e november, Orange Day, markerar starten på FN:s årliga kampanj ”16 dagar av aktivism mot könsbaserat våld”. Världen över lyser kända byggnader upp i orange och människor manifesterar på olika sätt mot våldet. Umebrå tillsammans med flera verksamheter i kommunen samarbetar med Region Västerbotten, Länsstyrelsen, Bostaden, Upab och Länsförsäkringar för att även lysa upp Umeå i den orange färgen. Den orangea färgen kan ses på platser runt om i staden som en påminnelse om utsattheten och målet om en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Människan bakom uniformen – tredje gången gillt

Under hösten har vi haft vår tredje grupp med Människan bakom uniformen. Vi var en av få städer i Sverige som kunde ordna en grupp på ett smittsäkert sätt, med vissa justeringar - vi fick ställa om avslutningsmiddagen och köra en digital avslutning i stället.

Det var 10 ungdomar som fick lära känna våra ambassadörer, polisen, brandförsvaret och ambulansen lite närmare. De flesta valdes ut redan i mars, men då fick vi ställa in MBU-gruppen och de ungdomarna erbjöds plats nu i höst i stället. Många var fortsatt intresserade av att fortsätta som ambassadörer!

Nytt för i år är att MBU Umeå har ett instagramkonto – så kolla gärna in det! @mbuumea på Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nytt uppdrag om narkotika

I Umeå kommuns planeringsförutsättningar, budget och investeringar ger kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att under 2021 ha ökat fokus på kampen mot narkotika tillsammans med kommunens samarbetsaktörer.

Det innebär att Umeå kommun under det kommande året kommer att rikta särskild kraft på att förebygga droger, med betoning på vikten av samarbetet med andra aktörer.

Folkhälsoundersökning ger underlag till många verksamheter

Folkhälsoenkäten Jämlika liv skickades under våren ut till invånare i åldrarna 16–84 år för att få bättre kunskap om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Det är en unik undersökning jämfört med många undersökningar då den är mer omfattande och gör det möjlighet att göra analyser utifrån bland annat socioekonomiska typområden i kommunen samt ålder och kön. Socioekonomiska typområden är geografiska områden baserade på bland annat ålder och ekonomi.

– Det är en bred undersökning som ger många nya möjligheter. Det går att göra fler analyser än de vi redan har gjort som kan komma till nytta i flera verksamheter. Det finns med flera frågor om bland annat drogvanor, trygghet och våld, säger Seth Åberg, projektledare Jämlika liv.

Undersökningen blir ett redskap i arbetet med Agenda 2030 då den ger underlag till 10 av de 17 målen. Den kan även användas för att utvärdera kommunfullmäktiges mål att Umeå ska ha Sveriges bästa folkhälsa 2020.

Läs rapporten Jämlika liv

Ny rapport om prostitution och sugardating i Norrbotten och Västerbotten

Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten har nyligen genomfört en kartläggning av prostitution på internet. Rapporten visar att det finns en stor efterfråga på sexuella tjänster/övergrepp i Norrbotten och Västerbotten och resultaten skiljer sig dessutom en hel del från tidigare undersökningar då den visar att de som utnyttjas i högre grad tillhör lokalbefolkningen än i tidigare undersökningar där det handlat om en högre andel som kommit från andra länder.

En kartläggning av prostitutionen på internet i Västerbotten och Norrbotten 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbutbildning: Våld mot barn

Umebrå vill uppmana alla som arbetar och möter barn att genomföra barnafrids digitala basprogram - Våld mot barn https://barnafrid.se/basprogram/ Länk till annan webbplats.

Under oktober månad hade 185 användare skapat konto på webbutbildningen i Västerbotten och uppmärksammar deltagandet i denna utbildning från olika verksamhetsområden som Hälso och sjukvård, elevhälsa, polis, rättsväsendet socialtjänst, ungdomsmottagningen och BUP.

Sidan publicerades