Kampanjsignatur - Vi måste prata om våldet.

Aktuellt från Umebrå – december 2021

Den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet. Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats. En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid och detta sker oftast innan för hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhälls- och folkhälsoproblem, i Sverige och världen. Kampanjen Orange the World är ett sätt att bidra till att stoppa våldet.

Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. Dagen som går under namnet Orange Day är startskottet på en 16 dagar lång kampanj, Orange the World, som syftar till att agera mot könsbaserat våld. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet. I Umeå har flera byggnader lyst upp staden med det orange ljuset; som Umeå Energi, Moritzska gården, UPAB, Länsförsäkringar, Tullkammaren, Renmarks-fontänen med flera.

I Umeå fortgår arbetet med Umeås handlingsplan mot våld och medborgarlöften, samordnat av Umebrå tillsammans med polisen. Ett medborgarlöfte handlar om att öka medvetenheten hos medborgarna i Umeå kring våld i nära relationer och på så sätt förhindra och förebygga brott.

Kampanjen är avslutad för den här gången, men alla dagar ska var orangea.

Huskurage kan göra skillnad

En aktivitet Umebrå gör för att uppmärksamma det ökade våldet är arbetet med att införa huskurage till fastighetsägare i Umeå. Huskurage handlar om att tillsammans förebygga, förhindra och stoppa våld i nära relationer. Bostaden, Umebrå och Polisen är övertygade om att man tillsammans kan göra skillnad. För Bostadens del har man under året förutom information i trapphus och på webben även delat ut boken om Huskurage till samtliga hyresgäster.

På Orange Dayi november utbildades samtliga Bostadens kvartersvärdar ännu en gång i Huskurage. Utbildningen erbjuds nu till fler kvartersvärdar och fastighetsskötare i Umeåområdet.

Är du intresserade av att gå med i Huskurage och att erbjuda dina fastighetsskötare utbildning ta kontakt med umebra@umea.se

Medborgardialog i komplexa frågor

Umeå är en av Sveriges minst segregerade städer, och så vill vi att det ska förbli. Därför arbetar kommunen aktivt med att minska och motverka segregation inom ramen för många olika verksamheter. Men segregation är ett komplext fenomen som kräver helhetssyn. Det är viktigt att utveckla en gemensam och nyanserad lägesbild av hur problemet tar sig uttryck i Umeås olika stadsdelar, och vilka åtgärder som bör prioriteras. Därför har Umebrå under hösten startat arbetet med att organisera en fördjupad medborgardialog om segregation. Vi använder oss av metoden Medborgardialog i Komplexa Frågor, som utvecklats av Sveriges Kommuner och Regioner, och som tillämpats framgångsrikt i andra kommuner runtom i landet. Syftet är att fånga in alla perspektiv som finns runt frågan, och därmed skapa goda förutsättningar för ett kommunalt krafttag mot segregation, i samarbete med många olika aktörer, inklusive civilsamhället. Själva dialogen kommer äga rum under våren 2022, och är ett led i kommunens arbete med att utveckla nya former för medborgerligt engagemang och inflytande.

Umebrå önskar god jul och gott nytt år!

Sidan publicerades