Aktuellt från Umebrå – oktober 2020

Vi är nu en bit in på hösten och vi vill passa på att berätta lite om vad som är på gång för Umebrås del. En del konferenser i hela landet än inställda under rådande pandemi men allt fler ställer också om – Riva hinder, som du kan läsa mer om nedan, är en av de konferenser vi är med och arrangerar som blir helt digital i höst.

Umeå växer – tryggt och säkert, färdriktning 2020–2025

I uppdraget Umeå växer – tryggt och säkert har en ny lägesbild tagits fram under året för stadsdelarna Östra Ersboda och Ålidhem. Lägesbilden, som ger dn aktuell bild från områdena, har tagits fram bland annat på workshops med aktörer som är verksamma på områdena, tillsammans med elevråd och med hjälp av statistik både från kommunen och polisen. Utifrån lägesbilden och en utvärdering som genomförts på de arbete som skett hittills har en färdriktning för de kommande åren tagits fram. I färdriktningen finns bland annat förslag på nya fokusområden och rekommendationer på åtgärder. Färdriktning 2025 lyfts till kommunstyrelsen för beslut under hösten.

Föreslagen målbild

Umeå har i dag inget utsatt område, och ska inte heller få det i framtiden.

Förslag på två fokusområden i stället för de fem som finns i dag

  • Krafttag mot narkotika
  • Motverka segretation/förebygga utanförskap

Trygghetsöverenskommelse Ålidhem centrum

Den 3 september tecknade Umeå kommun, Diös, Coop Ålidhem och Ica Ålidhem en trygghetsöverenskommelse enligt metoden platssamverkan. Trygghetsöverenskommelsen är ett verktyg för att ta ett gemensamt helhetsgrepp på Ålidhems centrum. Det lokala näringslivet på Ålidhems centrum, polisen och Umeå kommun vill vara en del av lösningen för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Det handlar om konkreta aktiviteter i verksamheterna som gör skillnad på området.

Överenskommelsen handlar bland annat om

  • att bygga upp snabba kontaktvägar mellan olika organisationer/verksamheter
  • att erbjuda praktikplatser på Ålidhems centrum för elever på områdets skolor
  • utbildningar på skolorna
  • ökad närvaro av polis
  • kamerabevakning
  • systematiskt säkerhetsarbete
  • samordning av ordningsvakter.

Unga 20

Ungas hälsa mäts bland annat genom Umeå kommuns ungaenkät som genomförs vartannat år. Unga 20 har nu dragit igång och resultatet kommer i början av 2021. Frågorna följer samma upplägg och innehåll som tidigare enkäter vilket möjliggör jämförelse över tid samt att flera frågor kan jämföras nationellt. Nytt sedan Unga 18 är ett tillägg om tystnadskultur.

Enkäten fyller en viktig demokratisk funktion, då den ger unga möjligheter att uttrycka hur de upplever skola och vardag utifrån många olika perspektiv. Den ger också den politiska nivån ett viktigt beslutsunderlag för att följa upp kommun­fullmäktiges folkhälsomål.

Trygghetsvandringar

Under september arrangerar Bostaden och Umeå kommun trygghetsvandringar på Ersboda, Umedalen, Holmsund och Ålidhem. Trygghetsvandringar är en metod för att få alla olika förvaltare som ansvarar för utemiljön i ett område, boende och verksamma i området, att träffas och samtala om hur området kan bli tryggare och mer trivsamt. Syftet är ett ömsesidigt utbyte av tankar och synpunkter och en chans att sprida information och diskutera konstruktiva idéer.

Trygghet är viktigt. Hur trygga vi känner oss när vi lämnar vår bostad är avgörande för var och hur vi rör oss. Det påverkar vilka aktiviteter vi kan delta i, hur vi mår och vilka möjligheter vi har att möta andra människor. Stora skillnader i vår upplevelse av trygghet när vi rör oss ute, framför allt mellan kvinnor och män, men också mellan andra grupper i samhället, innebär radikalt olika förutsättningar att leva våra liv. Känslan av att vara trygg nog att vilja röra sig utanför hemmet vid olika tider på dygnet och på olika platser, handlar i grunden om demokrati.

Kommande konferenser – Riva hinder

Välkommen till Riva hinder, en utbildningsserie om våld i nära relationer som arrangeras för femte året i rad. Riva hinder vänder sig till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt yrkesarbete eller i ideellt arbete.

I år är utbildningen fördelad på tre tillfällen som enbart sänds webben och att utbildningen är fördelad på tre tillfällen. Du kan välja att delta vid en eller flera av webbsändningarna.

Personal

Sara Stenberg, som arbetat som kommunikatör hos oss sen hösten 2017, gjorde sin sista dag hos oss 30 september. Hon har tidigare delat din tid mellan Umebrå och fritidsförvaltningen, från och med nu är jobbar hon heltid på Fritid.

Sidan publicerades