Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Ny lokalinriktning för vård- och omsorgsboende

Äldrenämnden har beslutat om förändringar av lokaler för vård- och omsorgsboende. Bakgrunden till besluten är det kraftigt försvårade läget för att rekrytera personal och brister i äldre lokaler utifrån dagens ökade omsorgsbehov.

– Förutsättningarna för äldreomsorgen har förändrats. I det här läget blir funktionella lokaler en absolut nödvändighet för att kunna bedriva en trygg och säker vård och omsorg, både utifrån patientsäkerhet och personalens arbetsmiljö. Allt fler som flyttar in på kommunens boenden är i behov av omfattande omvårdnad, det ställer högre krav på lokalerna, säger Carin Nilsson (S), ordförande, äldrenämnden.

Ska öka patientsäkerhet och förbättra arbetsmiljö

Utvecklingen av stödet till äldre är en ständigt pågående process och lokalförsörjningen är en del i den förändringsresa som krävs för att kunna erbjuda en trygg och säker vård och omsorg. Förändringarna väntas öka patientsäkerheten och förbättra arbetsmiljön.

Beslutet innebär:

Sjöbacka vård- och omsorgsboende lyfts ur beslutet och nu kommer en fördjupad utredning gällande Sjöbacka att göras. Den fördjupade utredningen ska göras angående arbetsmiljökrav, hygienkrav och sårbarhet för patientsäkerheten utifrån arbetskraftsbrist och tillgång till sjuksköterskor. I det fortsatta utredningsarbetet ska även möjligheterna till samverkan för att klara personalförsörjningen undersökas.

KD, M, L och C yrkade på utredning av alternativa driftsformer. Yrkandet avslogs. KD, M, L, C och V yrkade på att målet ska vara att bevara och utveckla Sjöbacka. Yrkandet avslogs efter votering (6-5).

Utifrån risk- och sårbarhetsutredningens inriktningsbeslut för lokalförsörjning ska dialogen med tekniska nämnden och AB Bostaden fortsätta.

Äldreomsorgen lämnar nuvarande lokaler på Hemgården vård- och omsorgsboende och erbjuder hösten 2024 de boende flytt till det nybyggda vård- och omsorgsboendet på Väst-Teg. Där ska en enhet avvaras för dem som idag bor på Hemgårdens servicehusenhet. Servicehusets boende har även som alternativ att välja att flytta till servicehus i Holmsund. L och M:s tilläggsyrkande om att avslå nedläggning av servicehusplatser vid Hemgårdens äldreboende avslogs.

Äldreomsorgen går ur nuvarande lokaler på Tomtebo vård- och omsorgsboende när nuvarande kontrakt löper ut.

Om en avveckling av verksamheten Eriksdal vård- och omsorgsboende blir aktuell ska slutgiltigt beslut tas av äldrenämnden efter det att strategisk analys som föreslogs i risk- och sårbarhetsanalysen är färdigställd. KD, C, L och M yrkade att när beslut ska fattas så ska det tas i äldrenämnden. Yrkandet bifölls.

Nämnden uppdrar till förvaltningen att, tillsammans med nämnden, göra fördjupade studier av bland annat Linköpingsmodellen som underlag för strategiska diskussioner om verksamhetsutveckling för att möta arbetskraftsbrist och ökade behov inom äldreomsorgen.

Sidan publicerades