Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Sámiengiällije

Daesnie bïevnesh gååvnesieh dam hoksehtimmiem mij Upmejen tjïelte dutnjien gie lea tjïelten otnege faala. Fïerhte bijjiebaakoej nuelesne garrahbielesne bïevnesh hoksehtimmien bïjre gaavnh jïh guktie dam maahtah nuhtjedh jïh aaj telefovne-nummerem maam maahtah ringkedh jis naan gyhtjelassh.

Sidan publicerades