Stäng

Saga 3

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för påbyggnad av bostäder och kontor samt nybyggnad av bostäder och eventuell handel. Syftet är också att beakta en god stadsbild liksom värna om riksintresset för kulturmiljö.

Diarienummer BN-2016/01124

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2016-09-21.

Protokollsutdrag

Behovsbedömningen var anslagen under perioden 2016-10-27 – 2016-11-27

Handlingar

Samråd – Aktuellt skede

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget är ute på samråd från 2022-11-09 till 2022-11-30

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Se en kort presentation av planförslaget

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/saga3