Stäng

Saga 3

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att med kvartersstaden som utgångspunkt, förtäta kvarteret Saga och skapa större byggrätter för främst bostäder och kontor men även handel.

Syftet är också att skapa förutsättningar för en blandad bebyggelse som ger en levande stadsmiljö över hela dygnet, med bottenvåningar som öppnar sig mot gaturummet och som erbjuder inblickar och ger liv åt stadsmiljön, samt anpassningar till kulturmiljön.

Diarienummer BN-2016/01124

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2016-09-21.

Protokollsutdrag

Behovsbedömningen var anslagen under perioden 2016-10-27 – 2016-11-27

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget är ute på samråd från 2022-11-09 till 2022-11-30

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Se en kort presentation av planförslaget

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är på granskning från 2023-06-13 till 2023-07-04

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 4 juli 2023.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/saga3