Stöcke 6:36 och 6:31

Preliminärt syfte med planen är att inom planområdet skapa planmässiga förutsättningar för en avstyckning av befintliga parhus inom två bostadsfastigheter.

Diarienummer BN-2020/00386

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2020-05-20. Protokollet lämnas ut på begäran.

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2021-12-10 till 2021-12-31


När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget är utställt på samråd från 2022-02-24 till 2022-03-17

Handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är utställd för granskning från 2022-04-07 till 2022-04-21

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast torsdag 21 april 2022.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Laga kraft - Aktuellt skede

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Detaljplanen har fått laga kraft 2022-06-17.

Sidan publicerades www.umea.se/stocke636