Del av Stöcksjö 14:23 med flera

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostadsändamål anpassat till byastruktur och landskapsbild.

Diarienummer BN-2018/01307

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2019-02-13.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2021-11-24 till 2021-12-15

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget är utställt för Samråd från 2022-03-01 till 2022-03-22

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under samrådsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast tisdan 22 mars 2022.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaneförslaget är utställt för granskning från 2022-06-01 till 2022-06-22.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast onsdag 22 juni 2022.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Överklagad plan – Aktuellt skede

Byggnadsnämndens beslut om antagande är överklagat till mark- och miljödomstolen.

Detaljplanen är överklagad 2022-10-20 och överlämnad till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Mark- och miljödomstolen beslutar att avvisa överklagandet 2023-02-20.

Mark- och miljödomstolens dom får laga kraft tre veckor efter domens datum.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/stocksjo1423