Häckar och buskage

Du som fastighetsägare ansvarar, året runt, för att området runt din fastighet hålls ren. Sommartid för att gående ska kunna använda trottoarer och vintertid för att kommunen ska kunna ploga gång- och cykelvägar och vissa trottoarer.

Rätt höjd på häcken ökar säkerheten

Det finns mycket som du som fastighetsägare kan göra för att öka säkerheten för fotgängare och trafikanter. Klippa häcken till exempel. Med fri sikt i gatukorsningar kan onödiga olyckor undvikas, tack vare att trafikanterna hinner upptäcka varandra i tid. Tänk på att häckar och buskar ska växa innanför ditt eget tomtområde.

Fri sikt

Vid utfart till lågtrafikerad gata i bostadsområde där skyltad hastighet är 30 eller 40 km/h ska sikten vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan, samt 2,5 meter längs gatan. Detta gäller från fastighetsgräns mot gata respektive infartens kant. Om du har hörntomt i en korsning där högerregeln gäller, och det är i ett bostadsområde med låg­trafikerad gata, får siktskymmande växter, täta staket/spaljéer eller föremål maximalt ha en höjd av 80 centimeter i minst 10 meter åt vardera hållet, från hörnet räknat.

Om hörntomten ligger vid en korsning där väjningsplikt eller stopplikt råder gäller andra mått. Kontakta kommunen för hjälp om du är osäker.

Se upp!

Ibland är det omöjligt att hålla växterna innanför tomtgränsen. Då måste du i stället se till att gående och andra trafikanter enkelt kan passera under. Vid en gång- eller cykelväg inom centrumfyrkanten ska den fria höjden vara minst
2,8 meter. Utanför centrumfyrkanten gäller fri höjd på minst 3,5 meter. Över körbana krävs en fri höjd på 4,6 meter. Förutom att växterna inte får skymma sikten eller hindra framkomligheten, måste du även se till att de inte skymmer skyltar, vägmärken eller gatubelysning. Tar växtligheten över kan du indirekt bli skyldig till trafikolyckor.

Plantering av träd och buskar

Sikten måste vara fri 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Har du hörntomt (där högerregeln gäller på gatan) gäller det att växterna inte får vara högre än 80 centimeter i minst 10 meter åt vardera hållet.

Sidan publicerades www.umea.se/klippabuskar