Två cyklister fotade snett bakifrån en sommardag med mycket grönska runtomkring. Båda har hjälm på huvudet.

Umeå är i många fall en förebild när det kommer till säker vägtrafik.

Umeå med i aktionsplan för säker vägtrafik

Under Trafikverkets ledning har 33 myndigheter och aktörer angett vad de själva avser att göra under de närmaste fyra åren för att bidra till en säker vägtrafik. Arbetet har resulterat i en "Aktionsplan för säker vägtrafik 2022–2025" och Umeå kommun är en av de deltagande aktörerna.

– Vi har länge arbetat systematiskt och framgångsrikt med trafiksäkerhet och det arbetet fortsätter vi med, berättar Marie Frostvinge, trafikplaneringschef på Umeå kommun.

Aktionsplanen innehåller sammanlagt 250 åtgärder och Umeå kommun deltar med en rad insatser.

Styrkan med Trafikverkets aktionsplan är att deltagande myndigheter och aktörer pekar på vad de själva vill och kan bidra med de närmaste åren. Planen är ett viktigt skyltfönster för det svenska trafiksäkerhetsarbetet och den möjliggör för olika aktörer att hitta kopplingar mellan sin egen verksamhet och andras.

Exempel på Umeå kommuns åtgärder

  • Årliga trafikmätningar på huvud- och lokalvägnät. Resultatet från mätningarna ligger till grund för prioriteringar och genomförande av hastighetsdämpande åtgärder.
  • Utökad separering mellan oskyddade trafikanter och bilar.
  • Ökad andel cykelvägar i huvudvägnätet som är separerade från biltrafik och fotgängartrafik. 2020 var 92 procent av huvudvägnätet för gång och cykel separerat från biltrafik.
  • Arbete för att öka andelen hastighetssäkrade gång- och cykelpassager och övergångsställen i huvudvägnätet där de korsar huvudvägnätet för bil och/eller stomstråk för kollektivtrafiken.
  • Höjd trafiksäkerhet och ökad andel cyklister genom särskilda klimatinvesteringsmedel som höjer standarden på gång- och cykelvägnätet.
  • Arbete för att öka andelen av befolkningen i Umeå tätort som når huvudvägnätet för gång och cykel inom 200 meter.
  • Informations- och kunskapshöjande åtgärder till medborgare och trafikanter för att uppnå ökat samspel och visad hänsyn i trafiken.
  • Årlig Trafikdatarapport där aktuell skadestatistik redovisas och nationella och kommunala mål följs upp. Trafikdatarapporten används som underlag för kommande prioriteringar av trafiksäkerhetsåtgärder.

Trots att Umeås befolkning ökar minskar antalet döda och allvarligt skadade i trafiken, vilket kommunens trafik­data­rapport visar.

— Vår framgång bygger på att vi arbetar utifrån ett bra faktaunderlag kring skadestatistik och har tydliga och uppföljningsbara mål. Det ska vi fortsätta med. I arbetet med aktionsplanen samverkar vi med andra aktörer för att kunna minska antalet skadade ytterligare, förklarar Marie Frostvinge, som ser kunskapsutbytet med andra myndigheter och aktörer som en av styrkorna med Trafikverkets aktionsplan.

— Umeå är i många fall en förebild och det är fint att vi kan inspirera andra och själva bli inspirerade genom att få insikt i hur andra kommuner arbetar, säger hon.

Den andra i sitt slag

Aktionsplanen är den andra i sitt slag sedan regeringen år 2016 beslutade om Nystart för Nollvisionen och samtidigt gav Trafikverket i uppdrag att leda samverkan av trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafiken. Trafikverket är avsändare av aktionsplanen och ansvarar för rapportens innehåll och slutsatser. Varje myndighet och aktör ansvarar för genom­förandet av sina egna åtgärder.

— Aktionsplanen visar att det finns ett stort engagemang bland många aktörer i Nollvisionsarbetet, säger Johan Lindberg, enhetschef för trafiksäkerhet väg samverkan på Trafikverket.

Ett diagram som visar hur antalet allvarligt skadade och döda i trafiken minskat, samtidigt som befolkningen hela tiden ökar.

Umeå kommuns trafikdatarapport visar att antalet döda och allvarligt skadade i trafiken minskar.

Sidan publicerades