illustration av bro, å, träd

Den nya Maskinåbron (illustration)

Maskinåbron byggs på nytt

En ny gång- och cykelbro ersätter den så kallade Maskinåbron över Sävarån i Sävar. Brobytet ska säkra att det finns en överfart över Sävarån på just den här platsen. Den gamla bron är uttjänt och det har funnits behov av åtgärder en längre tid.

Den nya bron kommer utseendemässigt efterlikna den befintliga med stöden på samma plats. De nya stöden blir dock av betong till skillnad från de nuvarande som är stenkistor, alltså timrade sådana fyllda med block av sten. Bron får en livslängd på 80 år och utformas som ett hängspännverk i två spann, huvudbärverket blir av stål och farbanan blir en tvärspänd platta av trä liksom räcket. Brons utformning syftar till, att så långt som möjligt, beakta områdets kulturhistoriska värde. I samband med bygget förnyas och anpassas gång- och cykelvägen i anslutning till bron.

Tidigare har bron fungerat som bilbro men dess status gör att den idag används som en gång- och cykelbro. Enligt vad som är känt har det funnits en bro i aktuellt läge sedan 1700-talet.

Klar sensommaren 2021

Befintlig bro har börjat rivas och den nya bron beräknas vara helt klar under sensommaren 2021.

Mer information

Sidan publicerades