cyklister på Kungsgatan en tidig morgon

Statligt stöd till förbättring av cykelvägar

Umeå kommun har sökt och beviljats pengar för riktade åtgärder för cykling från stadsmiljöavtalen. Stödet utgör 8 miljoner kronor, det vill säga 50 procent av den verkliga kostnaden. Åtgärderna, som ska genomföras år 2021 och 2022, innebär förbättring av cykelvägar och belysning.

Många Umeåbor väljer att cykla till arbete, skola med mera. Umeå är en stad i snabb tillväxt och tillväxten sker i huvudsak inom en fem kilometers radie från centrum och universitets- och sjukhusområdet. Därför är det viktigt att öka kapaciteten och säkerheten för cyklister inom tätorten.

De åtgärder som ingår i det beviljade stadsmiljöavtalet är befintliga gång- och cykelvägar längs älvsstråket och mellan stadsdelarna Ålidhem och Carlshem, cykelbanan längs Naturvetarstråket och längs Studentvägen. Nya cykel­kopplingar bli det längs Sandbackavägen och Östermalmsgatan. Vidare åtgärdas saknade länkar i belysningen längs huvudnätet för cykel. Samtliga sju delåtgärder skapar bättre förutsättningar för cyklister genom att öka fram­komlighet, komfort och trygghet/säkerhet under dygnets alla timmar och under hela året, även vintertid.

– Vi är jätteglada för det beviljade stödet. Det ger oss möjlighet att förbättra fler av de cykelvägar vi redan har och det innebär också att vi kan utöka cykelvägnätet, säger trafikplanerare Katarina Gref.

Åtgärder i denna omgång ska genomföras 2021 och/eller 2022. I avtalet ingår också att kommunen ska genomföra motprestationer som också bidrar till hållbara transporter.

Stadsmiljöavtalet 2021 och 2022

Kommuner och regioner kan hos Trafikverket söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Syftet med stödet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att öka andelen hållbara personresor (kollektivtrafik och cykeltrafik) eller för hållbara godstransportlösningar i städer. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik, cykel­trafik eller godstransporter.

I december 2020 fattade riksdagen beslut om en tillfällig förstärkning inom stadsmiljöavtalen riktad mot cykel­åtgärder. Förstärkningen är 300 miljoner kronor år 2021 och 250 miljoner kronor år 2022.

Mer information

Sidan publicerades