Kontaktpersonens ansvar

 • Kontaktpersonen måste vara boende längs med den aktuella gatan och ha adress på den gatan som blomlådorna ska stå på.
 • Skriftligt godkännande av närliggande fastighetsägare som berörs krävs och lämnas av kontaktpersonen till Gator och parker.
 • Kontaktpersonen ansvarar för alla kostnader för blomlådor inklusive blommor och jord. Gator och parker tar inget ansvar för blomlådor som inte kan användas om blomlådeprojektet måste avbrytas eller om lådorna skadas om vi tvingas flytta lådorna.
 • Blomlådorna ska vara utformade enligt ritning från Gator och parker, annars gäller inte avtalet.
 • Kontaktpersonen ansvarar för att blomlådorna är planterade med levande blommor och inte är fyllda med annat än det.
 • Kontaktpersonen ska se till att blomlådorna hålls i bra skick och att nödvändig städning runt lådorna utförs.
 • Blomlådorna får tidigast utplaceras vecka 21 och ska tas bort vid första snöfallet, dock senast vecka 42. Detta ska utföras utan uppmaning och kostnad för Gator och parker.
 • Kontaktpersonen ansvarar för att blomlådorna är placerade på den platsen Gator och parker märkt ut med vit sprej.
 • Skulle blomlådorna ha flyttats från den överenskomna platsen ska kontaktpersonen se till att de flyttas tillbaka senast 48 timmar efter upptäckt.
 • Kontaktpersonen ser till så att blomlådorna flyttas undan om Umeå kommun av något skäl skulle behöva utföra drifts-, underhålls- eller liknande arbete på gatan.
 • Kontaktpersonen ansvarar för att blomlådorna hålls under regelbunden uppsikt. Detta gäller även vid eventuell frånvaro, exempelvis semester, och innefattar allt ovanstående samt att kontaktpersonens brevlåda töms regelbundet.
 • Kontaktpersonen godtar genom avtalet att Gator och parker kan lämna lapp i brevlådan om eventuella åtgärder och lovar att utföra åtgärderna inom 48 timmar.
Sidan publicerades