Kriterier för utställande av blomlådor

Dessa kriterier är endast vägledande, en bedömning av gatans lämplig­het för blomlådor görs i varje enskilt fall. Att ett kriterium är uppfyllt räcker oftast inte, särskilt inte i tveksamma fall.

Villagator/lokalgator där Gator och parker kan komma att tillåta blomlådor är exempelvis där:

  • gaturummets bredd och längd inbjuder till höga hastigheter.
  • många in-och utfarter ligger direkt mot gatan.
  • körbanan är minst 6 meter bred.
  • gatans siktlinje är minst 200 meter utan avbrott, exempelvis stopplikt eller farthinder.
  • blomlådan kan placeras så att fri sikt uppnås minst 50 meter före och efter lådan.

Inte tillåtet med blomlådor

Gator där Gator och parker inte kommer att tillåta blomlådor är exempelvis:

  • gator med kollektivtrafik
  • gator som ingår i huvudvägnätet för biltrafik eller gator med högre trafikflöde än 1000-1500 fordon per dygn
  • gator som är återvändsgränder eller slingor med endast boendetrafik (ingen genomfartstrafik)
  • gator som i sin utformning är hastighetssäkrade med exempelvis farthinder, avsmalningar eller liknande.

Mer information

Sidan publicerades