bil, gata, cyklist, gående

Godstrafik

Umeå kommun blev i juni 2016 antagen som partner i ett EU-projekt (URBACT-program) som heter Freight TAILS. Det övergripande temat för projektet är godstransporter inom stadsmiljö. Projekttid för Freight TAILS är maj 2016 till och med maj 2018.

Umeå kommun har under projekttiden med stöd och hjälp av ett lokalt godsnätverk jobbat fram Godstrafikprogram för Umeå centrum. Syftet och målet med Godstrafikprogrammet har utarbetats tillsammans med nätverket. Programmet har varit ute på samråd under december 2017.

Godstrafikprogrammet för Umeå centrum ska enligt plan antas av kommunfullmäktige under våren 2018.

Översiktsplanen som grund

I översiktsplanen finns även ett antal riktlinjer som styr kommunens trafikplanering och därmed även planeringen för godstrafik. Vi bedriver ett arbete för att flytta över fjärrgods från väg till järnväg och sjöfart. Detta blir möjligt bland annat genom de investeringar som har gjorts i ny godsbangård, i järnvägsnätet generellt och i Umeå hamn.

Inom staden finns också en tydlig styrning från översiktsplanen om att lokalisera transportintensiva näringar i första hand i anslutning till ringleden.

Översiktsplanens strategier och mål för godstrafiken i centrum konkretiseras i Godstrafikprogram för Umeå centrum.

  • Kontakt

    Trafikfrågor, allmänna

    Kontakta oss om har du frågor om trafikplanering och trafiksäkerhet

    090-16 14 60

    Måndag–onsdag, klockan 08.30–11.30

Sidan publicerades www.umea.se/godstrafik