Vanliga frågor om parkering

Här hittar du vanliga frågor och svar som rör parkering.

Parkeringsförbudsområde har införts i områden där det har varit parkeringsproblem. Problemen har bland annat inneburit att gatudriften inte kunnat sköta sitt jobb. Till exempel kommer de inte fram med vinter­väghållnings­fordonen och kan inte ta bort snö och is. Det har lett till att många boende har kontaktat Umeå kommun för att de inte kunnat komma in/ut från sin fastighet på grund av parkerade bilar och på grund av dålig snöröjning. Problemen har varit så stora i områdena har det inte gått att lösa med enstaka parkeringsförbud.

I områden som inte ingår i parkeringsförbudsområde gäller datumparkering. För att göra det lättare att se var man får och inte får parkera har Umeå kommun tagit fram kartor.

Gatuparkering, kartor

Gäster med fysiska handikapp som har parkeringstillstånd för funktionshindrade har rätt att parkera under högst tre timmar där parkering är förbjuden. De kan alltså parkera var de vill även inom parkeringsförbudsområdet.
Gäster som inte har parkeringstillstånd för funktionshindrade måste använda anvisade parkeringsplatser. Det är dock tillåtet att stanna på gatan för att hämta eller lämna.

Se svaret på frågan ovan. Ett alternativ kan också vara att göra plats för föräldrarnas bil på uppfarten/din egen parkeringsplats den dag de kommer, kanske genom att flytta den egna bilen till gatumarksparkeringarna.

Hemtjänsten ska främst parkera på fastighetsmark och på anvisade gästparkeringar. I de fall det inte finns så kan gatuparkeringar användas (se karta). I vissa fall, så kallade ”trängande fall”, får hemtjänstpersonal parkera på gatan trots förbudet. Detta regleras i Trafikförordningen.

Om det är större tillställningar, till exempel ett 50-års kalas, kan man kontakta kommunen för att få dispens från parkeringsförbudet. Ansökning görs vid varje tillfälle och är kostnadsfri. Handläggningstiden är fem arbetsdagar, förutsatt komplett ifylld ansökan. I ansökan ska ingå: datum, gatunamn och nr samt registreringsnummer. Vid större arrangemang med många gäster görs undantag från kravet på registreringsnummer. Den sökande får ett nummer som ska finnas på en lapp väl synlig i vindrutan på varje fordon.

Skicka in din förfrågan till gatorochparker@umea.se.

Nej, din bil ska parkeras på din fastighet den får inte sticka ut i gång- och cykelbanan.

Hur du väljer att använda ditt garage bestämmer du, men vi rekommenderar att använda garaget för det ändamål det är avsett, det vill säga parkering. Har du inte plats för gästerna på din fastighet kan de parkera på gatuparkering, se karta.

Nej, det får man inte göra. Fotgängare kan skada sig genom att snubbla på sladden särskilt i mörker.

Eftersom det är parkeringsförbud så finns inga exakta minuter. Man får parkera för av- och påstigning samt för av- och pålastning. Det ska då pågå någon aktivitet mellan bil och fastigheten. Man får alltså inte avbryta lastningen för att skruva ihop eller packa ner saker.

450 kronor kostar de om du parkerar

 • längre tid än tillåten/betald parkeringstid
 • utan att erlägga avgift
 • med ej synlig/läsbar parkeringsbiljett.

650 kronor kostar det om du parkerar

 • utanför markerad plats
 • utan synligt parkeringstillstånd
 • utan giltigt parkeringstillstånd
 • på parkeringsplats för besökande
 • på förhyrd/reserverad plats
 • på parkeringsplats reserverad för visst fordonsslag
 • där det råder p-förbud
 • i zoner med p-förbud.

900 kronor kostar det om du parkerar

 • utan särskilt p-tillstånd på parkeringsplats för rörelsehindrade
 • på gångbana
 • mot färdriktningen
 • på övergångsställe eller inom 10 meter framför övergångsställe
 • i korsning eller inom 10 meter från korsning
 • där det är förbud att stanna eller parkera fordon.

Umeå kommun arbetar sedan några år tillbaka systematiskt med parkeringsfrågorna i kommunen. I översikts­planen finns en parkeringsstrategi som bearbetas vidare i ett parkeringsprogram. Vid framtagandet av kommunens parkeringsprogram görs en genomgång av parkeringssituationen i kommunen. Arbetet görs av personer som arbetar med trafikplanering, gatudrift samt parkeringsövervakning för att få ett så heltäckande underlag som möjligt. Parkeringsprogrammet och vilka åtgärder som ska genomföras beslutas av tekniska nämnden.

Sidan publicerades