Tranan 4–6

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att häva befintlig tomtindelning.

Diarienummer BN-2023/00326

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2023-05-24.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöbedömning är anslagen från 2023-09-21 till 2023-10-12

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detraljplaneförslaget är ute på samråd från 2023-10-20 till 2023-11-10

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under samrådsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 10 november 2023.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Laga kraft - Aktuellt skede

Byggnadsnämndens beslut om antagande har fått laga kraft 2024-02-22. Detaljplanen har fått aktnummer 2480K-P2024/5.

Sidan publicerades www.umea.se/tranan4