Startsida Umeå kommun
ny plan- och bygglovtaxa

Ny plan- och bygglovtaxa

Umeå kommuns plan- och bygglovtaxa har varit oförändrad sedan 2016. Från och med 1 april gäller en ny taxa som innebär en generell taxehöjning på cirka 4,5 procent. Timdebiteringen höjs från 850 till 950 kronor.

Plan- och bygglovtaxan har varit oförändrad sedan 2016 medan det har skett förändringar vad gäller ärendehantering och ärendemängd samt lagstiftning och omvärld. Taxehöjningen genomförs för att kommunen inte klarar kostnadstäckningsgraden som har beslutats.

Den nya taxan ger en generell taxehöjning på cirka 4,5 procent. Den påverkar ärenden med kortare handläggningstid snabbare, till exempel alla bygglovärenden medan genomslaget blir långsammare för detaljplaneärenden. Timdebiteringen höjs från 850 kr till 950 kr.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst/rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag – fredag: 09.30-12.00, 13.00-14.30

Ritningsarkiv

090-16 13 37
Måndag-fredag, 09.30-11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå Kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i
Stadshusets huvudentré