Startsida Umeå kommun

Olika villkor beroende på när du reserverat din tomt

När Umeå kommun idag säljer en tomt görs det med ett villkor i köpeavtalet om att tomten inte får säljas vidare inom två år. Innan finanskrisen 2009 tillämpade kommunen villkoret men det plockades bort eftersom det inte längre fyllde något syfte och att det ibland gjorde det svårt att få låna pengar. När det återigen blev tydligt att tomter köptes/byggdes/såldes i spekulationssyfte återinfördes villkoret i oktober 2016.

Det kan därför bli en fördröjning mellan innan och efter då villkoret återinfördes. Det innebär att:

  • tomter som reserverats innan oktober 2016 är fria att sälja när ägaren önskar.
  • tomter som reserverats efter oktober 2016 är inte fria att sälja inom två år.

För att kommunen rent juridiskt ska kunna agera så måste villkoret stå inskrivet i köpeavtalet. Vid tomtreservationens tecknande står vilka villkor som ska gälla vid tecknande av köpeavtalet för tomten och då kan eftersläpningen bli så lång som 1-3 år.

Villkoret som idag skrivs in i köpeavtalet för tomter reserverade efter oktober 2016 lyder: ”Köparen förbinder sig att inte överlåta fastigheten utan Umeå kommuns medgivande inom två år efter att lagfart för köparen är beviljad."

Kontakt

Jenny Vindegard
mark och exploateringsingenjör
Mark och exploatering
Umeå kommun
090-12 23 74
070-699 98 65
jenny.vindegard@umea.se

Mer information

Läs mer på Mark och exploaterings webbsidor www.umea.se/mark

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.