Startsida Umeå kommun
Petrus Laestadius väg, skiss

Petrus Laestadius väg

Planförslag för Lilljansområdet på samråd

Nu finns ett planförslag för Lilljansområdet och del av campus på samråd. Där planeras för cirka 1 600 nya bostäder och lokaler för verksamheter. En utställning över förslaget finns i Universum från måndag 16 september fram till fredag 27 september. Där kommer det även att hållas ett öppet samrådsmöte måndag 16 september med drop-in klockan 14.00–18.00. Du kan lämna synpunkter på planförslaget fram till fredag 4 oktober.

– Det finns en tydlig vision om att Lilljansberget ska utvecklas till en kvartersstad med blandat innehåll. Det ska ske i samspel med att universitetet ska kunna utvecklas för sitt framtida behov inom det befintliga campusområdet. Fullt utbyggt innebär planförslaget bostäder för cirka 3 000 invånare vilket är väldigt positivt då det finns ett stort behov, säger Clara Ganslandt, planchef.

Området omfattar Lilljansberget tillsammans med Lilljansskogen, Petrus Laestadius väg och delar av campusområdet. Planförslaget gör det möjligt att bygga cirka 1 600 nya bostäder varav en del blir studentbostäder. Utöver bostäderna tillkommer lokaler för verksamheter och kontor främst längs Petrus Laestadius väg med koncentration kring en ny entré till Sverige lantbruksuniversitet.

Viktiga naturvärden

I Lilljansskogen och i närmiljön finns viktiga naturvärden och områden för rekreation och friluftsliv som ska bevaras. Planen ska även säkerställa bevarande av en ekologisk spridningskorridor mellan Stadsliden och Nydala.

– Närheten till naturen föreslås ge området dess karaktär och identitet. Ett större hällparti i områdets mitt föreslås sparas och bilda en gemensam naturpark för boende och besökare i området. I planen har vi även arbetet med att främja hållbart resande. Bland annat genom att skapa förutsättningar för goda kollektivtrafikförbindelser samt ett väl utbyggt gång- och cykelnät, säger Clara Persson Harlin, planarkitekt.

Ta del av planerna i 3D

I kommunens 3D-karta finns planförslaget i 3D. Kartan visar möjliga byggnadsvolymer och hur de förhåller sig till omgivningen. Länk till kartan finns på projektsidan, www.umea.se/lilljansomradet.

Utställning och drop-in möte

Ett öppet samrådsmöte kommer att hållas 16 september, drop-in mellan klockan 14.00–18.00 i Universum. Under mötet finns möjlighet att diskutera och ställa frågor om planförslaget. Med på mötet finns även representanter från Akademiska hus. Planförslaget är på samråd fram till fredag 4 oktober.

Läs mer och ta del av planhandlingarna på www.umea.se/lilljansomradet.

Beskriv vad bilden föreställer.
Kontakt

Clara Persson Harlin
planarkitekt
090-16 14 34
clara.perssonharlin@umea.se

Magdalena Blomquist
planarkitekt
090-16 13 53
magdalena.blomquist@umea.se

Clara Ganslandt
planchef
090-16 23 50
clara.ganslandt@umea.se

Mer information

Mer information och samtliga handlingar hittar du på www.umea.se/lilljansomradet