Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

Dialogcykeln på väg till Rödäng.

Slutspurt för stadsdelsdialogen

Den pågående stadsdelsdialogen är nu inne på slutspurten. De två senaste veckorna har Grubbe, Marieområdet, Umedalen, Västerslätt/Rödäng samt Haga/Sandbacka fått besök av dialogcykeln. Synpunkter fortsätter även komma in via den digitala dialogkartan. Denna vecka (vecka 45) gör vi våra sista besök i stadsdelarna då vi besöker Tomtebo och Ersboda.

– Vi har haft väldigt fina samtal vid våra dialogträffar. Både via träffarna och den digitala dialogkartan har vi fått in mycket nyttigt att ta med oss i den fortsatta planeringen av Umeå. Vi ska nu göra två sista stopp ute i stadsdelarna. Sen är vi nästan klara, vi kommer att köra ett dialogtillfälle på Rådhustorget och Väven också. Den digitala dialogkartan är öppen under hela november, säger Pernilla Helmersson, samhällsplanerare.

  • Tomtebo får besök onsdag 6 november klockan 15.30–19.30 på Stora Coop Tomtebo.
  • Östra Ersboda besöker vi torsdag 7 november, klockan 15.30–19.30, utanför Coop Nära.

Varmt välkomna!

Under vecka 43 och 44 besökte vi

Grubbe

Grubbeborna valde att markera långt fler platser som trivsamma gröna platser än röda. Många kunde helt inte komma på någon plats de inte trivs på. Här är det nära till mycket. Man uppskattar särskilt grönområdet vid älvspromenaden.

De platser som ses som sämre/otrygga är framförallt området vid Tvärån i höjd med Brinken som man anser har ovårdad vegetation, ris och inte är promenadvänlig.

Läs mer om dialogen på Grubbe

Umedalen

Tydliga mönster i resultaten är att man trivs på väldigt många platser med älvskontakt. En mängd fina platser inom grönområdet på Backen och uppströms längs älvkanten pekades ut.

Platser som beskrevs som mörka och eller otrygga var återvinningsstationen vid Musköten samt vissa platser inne i bostadsområden samt Häradsvägen nere vid älven. Andra platser man inte trivs på gäller sträckor längs Backenvägen med buller, korsning med dålig sikt i höjd i närheten av Marklunds kurva samt de så kallade ”koportarna” under Vännäsvägen som kopplar samman Grisbacka med Rödäng.

Läs mer om dialogen på Umedalen

Marieområdet

För Mariehemsborna är området kring Nydalasjön det som de flesta nämner som en plats de trivs på. Det är ett bra område för rekreation, friluftsliv, hundrastning eller vägar för joggning sommartid samt skidspår vintertid. Även isen på Nydalasjön vintertid är också en bra plats.

Generellt för Marieområdet angavs sämre platser som var dåligt upplysta passager samt platser, tunnlar för gång- och cykel, otrygga skogspartier, E4 och dagvattendammen på Olofsdal. Mer specifikt kan skogsstråket som går via vattentornet i nordsydlig riktning ned till Mariehemscentrum ringas in med relativt många markeringar där skogen och dålig belysning gör det otryggt. Mariehemsvägen upplevs som en barriär vid centrum som delar platsen, den är trafikerad och svår att passera som gående.

Läs mer om dialogen på Mariehem

Västerslätt och Rödäng

Stadsdelens tillgång till grönområden och parker lyftes upp som positivt, bland annat parken vid Klövervägen, Rödberget, Tväråstråket och Älven pekades ut som värdefulla, men med utvecklingspotential.

Den enskilt största frågan som kom upp var bristen på kollektivtrafik, boende på Västerslätt och Rödäng önskar en högre turtäthet på busslinje 7 för att skapa bättre möjlighet till hållbart resande. Miljö- och klimatfrågorna kom frekvent upp för diskussion och många önskar sig även mer lokal service och aktiviteter för att kunna minska bilanvändandet.

Läs mer om dialogen på Västerslätt och Rödäng

Haga och Sandbacka

Utanför matbutiken mötte vi en jämn ström av boende på Haga och Sandbacka och med drygt 70 samtal kan vi konstatera att stadsdelen för de boende ligger varmt om hjärtat. Haga och Sandbacka menar de flesta unikt för dess karaktär och inte minst ”läget, läget, läget”. Att hitta platser som de inte trivs på visade sig vara en utmaning, de trivsamma platserna finns däremot i överflöd. Särskilt uppskattade guldkorn är
Stadsliden och skogen mot I20 som naturliga resurser för rekreation.

Önskemål för Haga i framtiden är en mer tillgänglig offentlig service och utökad kollektivtrafik som bättre svarar mot vissa behov. För att satsa på unga önskas bland annat ungdomsgård, uteaktiviteter som engagerar i likhet med aktivitetsytan utanför arenan.

Läs mer om dialogen för Haga och Sandbacka

Kontakt

Pernilla Helmersson
samhällsplanerare
090-16 11 95
pernilla.helmersson@umea.se