Startsida Umeå kommun
Flygvy över Sävar

Tyck till om fördjupad översiktsplan för Sävar

Samråd pågår för en fördjupad översiktsplan för Sävar. Planförslaget skapar förutsättningar för att stärka rollen för Sävar som naturnära centralort och visar på utvecklingen av en attraktiv livsmiljö i ett framtida större Sävar. Förslaget skapar möjligheter för 4 000–6 000 nya invånare i Sävar. Du kan lämna synpunkter på planförslaget fram till 30 juni 2020.

Under samrådet 2018 kom det in många värdefulla synpunkter och planförslaget har reviderats med utgångspunkt från dem. Sedan förra samrådet har även förutsättningarna för Norrbotniabanans dragning och placering av resecentrum konkretiserats, vilket det nya planförslaget förhåller sig till.

Med planförslaget får fler möjlighet att bosätta sig och bedriva verksamhet i Sävar. Potentialen för service, folkliv och kollektiva resmöjligheter ökar med ett centralt placerat resecentrum längs Norrbotniabanan, vilket även kan kopplas ihop med befintligt centrum. Fokus är också på naturområden som Sävarån och Pålböleområdet och sociala värden, mötesplatser och barn och ungas perspektiv, som är viktiga för Sävars framtida utveckling.

Ta del av samrådshandlingen

På projektsidan www.umea.se/plansavar finns planförslaget och en samrådsredogörelse från samrådet 2018. Här är det också möjligt att lämna synpunkter på samrådshandlingen.

Vi kan tyvärr inte vara på plats i Sävar denna gång på grund av omständigheterna med covid-19. Samrådstiden är lång och vi följer utvecklingen och rekommendationer från myndigheterna. Finns det behov och önskemål om att träffa oss och ställa frågor i mindre sammankomster, kontakta oss så ordnar vi det utifrån rådande läge och rekommendationer från myndigheterna.

Kontakt

Hanna Jonsson
samhällsplanerare
Övergripande planering
090-16 12 52
hanna.jonsson@umea.se

Olle Norqvist
samhällsplanerare
Övergripande planering
090-161312
olle.norqvist@umea.se