Startsida Umeå kommun
Två händer som bildar ett hjärta med grönt i bakgrunden

Tyck till om Umeås miljömål

Umeå kommun har tagit fram ett förslag på nya lokala miljömål 2019. Nya strategier på lokal och global nivå har gjort det nödvändigt att förnya befintliga mål. Förslaget skickas nu ut på remiss och alla som vill kan tycka till om förslaget fram till 21 juni.

Umeås lokala miljömål, som antogs första gången 2008, är indelade i fem fokusområden; biologisk mångfald, vatten, god bebyggd miljö, giftfri miljö och klimat. De täcker in 14 av de nationella miljömålen och 11 av de globala hållbarhetsmålen. Målen ska konkretisera vad ekologisk hållbarhet innebär i kommunens vision och vara vägledande för kommunens verksamheter, bolag och alla som verkar i Umeå.

Förslaget på nya miljömål innebär kortfattat:

  • Biologisk mångfald: Bevara brukad jordbruksmark, betesmark och kärnområden för rennäring, mer äldre skog, opåverkade våtmarker, erbjuda lokalproducerade livsmedel, tillgängliggöra natur- och rekreationsområden, skolskog och odling för grundskolor, synliggöra ekosystemtjänster
  • Vatten: Skydda vattentäkter, bättre tillgång till stränder, inga försurade sjöar, Sävaråns avrinningsområde med rikare växt- och djurliv, yt- och grundvatten med god status
  • God bebyggd miljö: Hållbart resande, renare luft, miljövänligare byggnader, grönområden med god social och ekologisk status, tillgängliga områden med god ljudmiljö, stärka kulturmiljöer
  • Giftfri miljö: Minska miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade varor, kemikaliesmarta skolor och förskolor, erbjuda ekologiska livsmedel, minska utsläpp av kemikalier och plast, fasa ut särskilt farliga kemikalier, åtgärda förorenade områden
  • Klimat: Fossilfritt Umeå 2040, fossilfri fordonsflotta 2030, fossilfri kommunkoncern 2025, invånare i Umeå kommun ska minska sin konsumtionsbaserade klimatpåverkan till 2 ton CO2-ekvivalenter till 2040

Förslaget skickas nu på remiss till kommunens nämnder och bolag, politiska partier, myndigheter, större företag i regionen, universitet och högskolor, samverkanskommuner, många organisationer och föreningar. Även invånare kan tycka till om förslaget. Sista svarsdatum är 21 juni.

– Vi efterlyser sakliga och konstruktiva synpunkter, förbättringsförslag, ansvar och indikatorer, men inte förslag på åtgärder i det här läget. Är målen rätt formulerade? Vad krävs för att alla aktörer ska ställa sig bakom dem? Det vill vi veta, säger Katharina Radloff, miljöstrateg.

Läs förslaget i sin helhet och lämna dina synpunkter på www.umea.se/miljomal.

Kontakt

Katharina Radloff
miljöstrateg
090-16 14 26 
070-388 16 43 katharina.radloff@umea.se